תקנות הזרעים (מכירה), תשכ''ה-1964

תקנות הזרעים (מכירה), תשכ''ה-1964 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק הזרעים, תשט''ו-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשל''ט, תשמ''ח) בתקנות אלה - ''אחוז נביטה'', לגבי כמות של זרעים - אחוז הזרעים הנובטים שבהם, למעט זרעים זרים; ''דוגמה רשמית'' - דוגמה מייצגת של זרעים שניטלה על ידי מפקח לבדיקה במעבדה רשמית, בהתאם להוראות התוספת הראשונה; ''זרעים מושבחים'' - זרעים שקוימו בהם הוראות תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), תש''ך-1960, ואושרו בידי מפקח כזרעים מושבחים; ''זרעים זרים'', לגבי כמות של זרעים - זרעים שאינם זרעים של הצמחים המפורטים בתוספת השניה (להלן - עשבים שוטים) או זרעים שאינם זרעים של הצמחים המפורטים בתוספת השלישית (להלן - עשבים מחבלים), או זרעים שאינם מהמין המהווה בעיקרו אותם זרעים; ''זרעים קשים'' - זרעים הנשארים קשים ואינם נרקבים תוך כדי בדיקה שתבוצע בהם במעבדה הרשמית; ''חומר דומם'' - לרבות שיירי-צמחים שאיבדו את כשרם לצמוח; ''חומר זר'', לגבי כמות של זרעים - כולל זרעים זרים, עשבים שוטים, עשבים מחבלים וחומר דומם; ''מנהל'' - מי ששר החקלאות מינהו להיות מנהל שירות לביקורת זרעים, וכן מי שהמנהל העביר לו את סמכויותיו לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן; ''מעבדה רשמית'' - המעבדה לבדיקת זרעים של מכון וולקני לחקר החקלאות בבית-דגן; ''נקיון'', לגבי כמות של זרעים - שיעור הנקיון מחומר זר. ''טוהר הזן'' - התוצרת בשדה מזרעים, המתאימה לתיאור הזן כפי שהוגש לועדה לאישור זנים הכוללת צמחים, פירות או זרעים; ''אחוז הסטיה'' - הסטיה באחוזים מכלל התוצרת משדה לפי דוגמה שנבדקה במעבדה רשמית, הסוטה לפחות בתכונה אחת מתיאור הזן כפי שהוגש לועדה לאישור זנים; ''זן מכלוא'' - זן שנוצר מהפריית הורה זכרי עם הורה נקבי שהועדה לאישור זנים אישרה כזן מכלוא. 2. התקן לזרעים של גידולי שדה התקן לזרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הרביעית הוא כפי שנקבע להלן: (1) לגבי אחוז נביטתם - כפי שנקבע לכל מין לצדו בטור ב'; (2) לגבי נקיונם - למעט נקיון מעשבים מחבלים - כפי שנקבע לכל מין לצדו בטורים ג' ו-ד'; (3) לגבי נקיונם מעשבים מחבלים - 100%. 3. התקן לזרעים של ירקות התקן לזרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת החמישית הוא כפי שנקבע להלן: (1) לגבי אחוז נביטתם - כפי שנקבע לכל מין לצדו בטור ב'; (2) לגבי נקיונם - למעט נקיון מעשבים מחבלים - כפי שנקבע לכל מין לצדו בטורים ג' ו-ד'; (3) לגבי נקיונם מעשבים מחבלים - 100%. 4. התקן לזרעים של פרחים התקן לזרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הששית הוא כפי שנקבע להלן: (1) לגבי אחוז נביטתם - כפי שנקבעו לכל מין לצדו בטור ב' של התוספת הששית; (2) לגבי נקיונם - 97%; (3) לגבי נקיונם מעשבים שוטים - 99.75%; (4) לגבי נקיונם מעשבים מחבלים - 100%. 5. מכירת זרעים של גידולי שדה (תיקון: תשמ''ח) לא ימכור אדם זרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הרביעית (להלן - גידולי-שדה) אלא אם כן - (1) אחוז נביטתם ונקיונם הוא לפחות ברמת התקן שנקבע בתקנה 2; (2) הסטיה מטוהר הזן אינה עולה על 5 אחוזים למעט זני מכלוא, לגביהם מותרת סטיה של 15 אחוזים לכל היותר; (3) נביטתם ונקיונם נבדקו תוך תשעה חדשים לפני מועד מכירתם; (4) הם מסומנים בהתאם להוראות תקנות אלה, אולם בזני מכלוא יסומן גם אחוז הסטיה העולה על 5 אחוזים; (5) טוהר הזן נבדק במעבדה הרשמית מדגימות שלקח השירות לביקורת זרעים. 6. מכירת זרעים של גידולי ירקות (תיקון: תש''ל, תשל''ה, תשמ''ח) לא ימכור אדם זרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת החמישית (להלן - ירקות) אלא אם כן - (1) אחוז נביטתם ונקיונם הוא לפחות ברמת התקן שנקבע בתקנה 3; (2) הסטיה מטוהר הזן אינה עולה על 5 אחוזים, למעט בזני מכלוא לגביהם מותרת סטיה של 15 אחוזים לכל היותר; (3) נביטתם ונקיונם נבדקו לפני מכירתם תוך - 6 חדשים - אם הזרעים הם ממין השומיים, לרבות בצל; 12 חדשים - אם הזרעים הם ממין אחר של ירקות. (4) הם מסומנים בהתאם להוראות תקנות אלה, אולם בזני מכלוא יסומן גם אחוז הסטיה העולה על 5 אחוזים; (5) טוהר הזן נבדק במעבדה הרשמית מדגימות שלקח השירות לביקורת זרעים. 7. מכירת זרעים של גידולי שדה וירקות למטה מרמת התקן (תיקון: תש''ל) (א) על אף האמור בתקנות 5 ו-6 תהיה הרשות ליצירת זרעים, שמונתה לפי הוראות תקנה 4 לתקנות הזרעים (גידול זרעים משובחים ומכירתם), תש''ך-1960, רשאית לאשר מכירת זרעים של גידולי-שדה ושל ירקות כשאחוז נביטתם הוא למטה מרמת התקן שנקבע להם בהתאם להוראות תקנות 2 ו-3, בתנאים מיוחדים שתקבע הרשות בקשר לסימונם ומכירתם. (ב) לא תאשר הרשות מכירת זרעים לפי הוראות תקנת-משנה (א) אלא אם ניטלה מהם דוגמה רשמית. 8. מכירת זרעים של פרחים לא ימכור אדם זרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הששית (להלן - פרחים), אלא אם - (1) אחוז נביטתם הוא ברמת התקן שנקבע לכל מין לצדו בטור ב' של התוספת הששית; (2) אחוז נקיונם של הזרעים - למעט זרעים של הגידולים: אקרו-קליניום, אגרטון, צפרני-חתול, הליכריזון, טגטס, כלניות, גילרדיה - הוא 97% או אחוז גבוה יותר; (3) נסיונם ונביטתם נבדקו תוך תשעה חדשים לפני מועד מכירתם. 9. סימון זרעים של גידולי שדה זרעים של גידולי-שדה למכירה יסומנו בפרטים אלה: (1) שם הגידול כפי שצויין בטור א' של התוספת הרביעית ושם הזן; בתערובת של זרעים יצויין השם של כל סוג-גידולים המהווה יותר מ-5% בתערובת, ולצדו פירוט האחוז; (2) ארץ המוצא אם יובאו הזרעים מחוץ-לארץ; (3) משקל הזרעים באריזה; (4) תאריך בדיקת הזרעים ומקום בדיקתם; (5) תוצאות הבדיקה לגבי כל אחד מאלה: (א) אחוז הנביטה; (ב) אחוז הזרעים הקשים; (ג) אחוז של זרעי העשבים השוטים; (ד) אחוז החומר הדומם; (ה) אחוז הנקיון; (6) שם המוכר ומענו; (7) שם היצרן ומענו; (8) שם מפיק הזרעים והאורז ומענו; (9) אם עברו הזרעים טיפול בחמרי-חיטוי - המלה ''רעל'' בצבע אדום וסימן גולגולת, בציון שמות חמרי החיטוי; (10) מספר המכסה. 10. סימון זרעי ירקות (תיקון: תשל''ד, תשמ''ח) זרעים של ירקות למכירה יסומנו בפרטים אלה: (1) שם הגידול כפי שצויין בטור א' של התוספת החמישית וציון שם הזן; (2) תאריך בדיקת הזרעים ומקום בדיקתם; (3) תוצאות הבדיקה לגבי אחוז הנביטה; (4) המלים ''הנקיון בהתאם לתקן'', אם לפי תוצאות הבדיקה נקיונם הוא ברמת התקן או למעלה ממנה; (5) שם המוכר ומענו; (6) שם היצרן ומענו; (7) שם מפיק הזרעים והאורז ומענו; (8) אם עברו הזרעים טיפול בחמרי-חיטוי - המלה ''רעל'' בצבע אדום וסימן גולגולת, בציון שמות חמרי החיטוי; (9) מספר המכסה או סימן-זיהוי אחר שיאושר לה על ידי המנהל. מלים אלו לפי הענין: ''יש לבדוק נביטתם של זרעים אלה תוך 6 חדשים'' - בזרעים ממין השומיים, לרבות בצל; ''יש לבדוק נביטתם של זרעים אלה תוך 12 חדשים'' - בזרעים ממין אחר של ירקות. 11. מכירה וסימון זרעי ירקות באריזות קטנות (א) לא ימכור אדם זרעי-ירקות באריזות שמשקלן קטן מ-20 גרם (להלן- אריזות קטנות), אלא אם - (1) אחוז נביטתם ונקיונם הם ברמת התקן או מעליה; (2) בדיקתם בוצעה במועדים שנקבעו לה בתקנה 7(3); (3) סומנו בפרטים אלה: (א) שם הגידול כפי שצויין בתוספת החמישית וציון שם הזן; (ב) שם האורז; (ג) הודעה כי הזרעים טובים לזריעה עד תום התקופה שנקבעה להם בתקנה 7(3). (ב) הוראות תקנות 7 ו-10 לא יחולו על זרעים של ירקות באריזות קטנות. 12. סימון זרעי פרחים זרעים של פרחים למכירה יסומנו בפרטים אלה: (1) שם הגידול כפי שצויין בטור א' של התוספת הששית; (2) צבע הפרחים; היו באריזה תערובת של זרעי-פרחים מצבעים שונים - ייכללו המלים ''תערובת של צבעים''; (3) המלים ''בהתאם לתקן''; (4) הודעה כי הזרעים טובים לזריעה עד תום התקופה שנקבעה להם בתקנה 8(3); (5) שם המוכר ומענו; (6) שם היצרן ומענו; (7) ארץ המוצא - אם יובאו הזרעים מחוץ-לארץ; (8) מספר המכסה. 13. סימון אריזה (א) מיכל או אריזה של זרעים למכירה, לרבות אריזת זרעים הנמכרים ממיכל פתוח, יסומנו בהתאם להוראות תקנות 9 עד 12 (להלן - סימן). (ב) הסימון יודפס בצורה בולטת על אריזת הזרעים או ייכלל בתווית שתחובר לאריזה בדרך ובצורה שאין להורידה בקלות ובאותיות ובמספרים ברורים ונוחים לקריאה. (ג) בתוך האריזה תושם תווית-סימון נוספת שתכלול את הנתונים הנדרשים בפיסקאות (1), (6), (7), (8), (9) ו-(10) לתקנה 9 או בפיסקאות (1), (5), (6), (7), (8) ו-(9) לתקנה 10. 14. פטור מסימון הוראות תקנה 13(ג) לא יחולו על זרעים מיובאים הנמכרים באריזה המקורית של היצרן או על הזרעים הנמכרים באריזות מקוריות של היצרן בכמות קטנה מק''ג אחד לכל אריזה או על זרעים שנמכרו באריזה פתוחה שסומנה כדין. 15. שינויים והוספת פרטים בתווית סימון (א) לא ידפיס אדם ולא ישנה כל דפוס, סימון, הטבעה או ציור שנקבע על תווית-סימון, לא יוסיף על פרטי הסימון, ולא יסיר ולא יחליף תווית-סימון שחוברה למיכל זרעים בהתאם להוראות תקנה 13. (ב) כל שינוי או הוספת פרטים על אלה המפורטים בתווית-הסימון יבוצע על-ידי צירוף תווית-סימון נוספת לכל מיכל (להלן - תווית נוספת). (ג) דין תווית נוספת ודרך חיבורה לכל מיכל כדין תווית שחוברה בהתאם להוראות תקנה 13. 16. בדיקת זרעים במעבדה רשמית (א) מי שבבעלותו או שבחזקתו נמצאים זרעים רשאי לבקש בדיקתם במעבדה הרשמית. (ב) הזרעים ייבדקו במעבדה הרשמית: (1) מתוך דוגמאות שנלקחו על-ידי מפקח ממכלים סגורים וחתומים בחותמת שהוטבעה על-ידיו; (2) מתוך דוגמאות שנשלחו על-ידי מבקש הבדיקה. 17. ציון ביצוע בדיקה (א) בוצעה בדיקת זרעים על פי הוראות תקנה 16(ב)(1) מותר לציין בסימון כי הבדיקה בוצעה מדוגמה שניטלה על-ידי מפקח. (ב) בוצעה בדיקת זרעים על פי הוראות תקנה 16(ב)(2) יש לציין בסימון כי הזרעים נבדקו במעבדה הרשמית מדוגמה שניטלה על-ידי המחזיק בזרעים. 18. איסור מכירת זרעים (תיקון: תשל''ט, תש''ם, תשס''ו-3) לא ימכור אדם זרעים מהגידולים המפורטים להלן אלא אם אושרו כזרעים מושבחים: אגוזי אדמה כל הזנים; חסה - כל הזנים; כותנה מהזנים אקלה 4-42, 15-17, וSJ1-2-SJ וזנים מקבוצת פימה; מלפפונים - כל הזנים למעט זנים של מלפפונים ארוכים; סורגום מכלוא - מהזנים ה610- וה726-; עשב רודס - כל הזנים; תפוחי אדמה - כל הזנים; חיטה - כל הזנים. 3 19. אגרה (תיקון: תשכ''ח, תשל''א, תשל''ה, תשל''ז, תשל''ט, תש''ם, תשמ''א, תשמ''ב, תשמ''ג, תשמ''ד, תשמ''ה, תשמ''ו)2 (א) בעד נטילת דוגמה על-ידי מפקח תשולם אגרה בסך 14.70 שקלים חדשים ואם ניטלה אצל אותו אדם באותו מקום ובאותו יום דוגמה נוספת תשולם בעד כל דוגמה נוספת אגרה בסך 6.10 שקלים חדשים. (ב) כוללת הכמות שממנה יש ליטול דוגמה לפי תקנת משנה (א) יותר מ-25 שקים, תשולם תוספת של 0.31 שקלים חדשים לכל חמישה שקים, או חלק מהם שלמעלה מ-25. 20. ביטול תקנות הזרעים (מכירה), תשי''ט-1959 - בטלים. תוספת ראשונה (תיקון: תשמ''ג) (תקנה 1) אופן לקיחת דוגמאות 1. בתוספת זו, ''מכסה'' - כל כמות של זרעים - (1) שאינה עולה על 20,000 ק''ג, אם הזרעים הם בגודל זרעי דגני החורף; (2) שאינה עולה על 10,000 ק''ג, אם הזרעים הם בגודל קטן מזה של זרעי הדגניים. 2. כל מכסה חייבת בבדיקה נפרדת ותישא אות מיוחד לזיהוי. 3. המכסה חייבת להיות אחידה מבחינת נקיון וכושר הנביטה. קיים חשד של העדר אחידות במכסה, יש לקחת דוגמאות נפרדות מכל חלק הנבדל ממשנהו ולהגישן לבדיקה נפרדת. 4. משקל הדוגמה שיש להגיש לבדיקה יהיה לכל סוג מסוגי הזרעים הנקובים מטה כמפורט לצדו: סוג משקלבגרמים סוג משקלבגרמים אגוזי אדמה 1000 סטריה 50 אבטיח 1000 עגבניות 15 אורז 400 עשב רודס 25 אספסת 50 עשב סודני 250 אפונה 1000 פול 1000 בצל 80 פטרוזיליה 40 בקיה 1000 פנסילריה 250 גזר 30 פלפל 150 דוחן 150 פשתה 100 דלעת 1000 פספלון 50 זון 60 צנון 300 חיטה 1000 צנונית 300 חצילים 150 קולורבי 250 חימצה 1000 קישוא 150 חסה 30 שיבולת שועל 1000 חילבה 500 שעורה 1000 חמניות 1000 שמיר 40 כרפס 25 שעועית 1000 כותנה 1000 תלתן תת קרקעי 250 כרוב 100 תורמוס 1000 כרובית 100 תלתן פרסי 25 מילון 150 תירס 1000 מלפפון 150 תרד 6 סורגום 900 תלתן אלכסנדרוני 60 סלק 500 5. היו הזרעים במכסה, ארוזים במיכלים של יותר מק''ג אחד זרעים, יחולו הוראות אלה: (1) היה מספר המיכלים שבמכסה לא יותר מ-5, יש ליטול דגימות-זרעים מכל מיכל; (2) היה מספר המיכלים שבמכסה לפחות 6, אך לא יותר מ-30, יש ליטול דגימת- זרעים מכל מיכל שלישי, אך לא פחות מאשר מ-5 מיכלים; (3) היה מספר המיכלים שבמכסה יותר מ-31, יש ליטול דגימת-זרעים מכל מיכל חמישי, אולם לא פחות מ-10 מיכלים; (4) מכל מיכל יש ליטול את הדגימה ב-3 חלקים בכמויות שוות, מן השכבה העליונה, מן האמצע ומן הקרקעית. 6. היו הזרעים שבמכסה ארוזים במיכלים של פחות מק''ג אחד זרעים, מותר ליטול כדוגמת-זרעים אחד או יותר מיכלים שלמים. 7. היו הזרעים מונחים בתפזורת, יש למשוך לפחות 10 דגימות מתוך 10 חלקים שווים של המכסה, כשמכל חלק ניטלת מנה, ובלבד שהדרך והצורה ייצגו במידה מספקת את המכסה. 8. ניטלה הדוגמה בעת שהזרעים שבמכסה נמצאים בתהליך של ניקוי, יש ליטול לפחות עשר דגימות תוך הפסקות שוות בזמן יציאת זרם הזרעים מתוך המנגנון המנקה, ובלבד שהמיכל לקליטת זרעים מהזרם תופס את הזרעים במלוא החתך של הזרם והזרעים שנפלו למיכל אינם נזרקים מתוכו בכוח הזרם, והדגימות ניטלות במשך כל תהליך הניקוי. 9. את הדגימות יש ליטול במכשירים ארוכים במידה מספקת שאפשר יהיה להגיע לכל שכבה שממנה צריך ליטול זרעים לצורך הדוגמה. 10. זרעים בעלי קליפה שאינה חלקה הנאחזים זה בזה וארוזים במיכלים, מותר ליטול את המנות ביד במקום במכשיר; יש להקפיד שהאצבעות של היד יסגרו על הזרעים במהודק, כדי שלא יישמטו כמה מהם ושדגימות הזרעים יילקחו ממקומות שונים בכל מיכל. 11. ניטלו דגימות שביחד עולות על הכמות הדרושה בדוגמה, יש לערבב היטב את כל הדגימות ומתערובת זו יש ליטול את הכמות הדרושה. 12. (א) כל דוגמה תילקח ב-3 דוגמאות שוות אשר כל אחת מהן היא במשקל שנקבע בסעיף 4. (ב) כל מנה מהדוגמה תיסגר ותיחתם על ידי המפקח שנטל את הדוגמה. תוספת שניה (תיקון: תשכ''ז) (תקנה 1) עשבים שוטים דגניים GRAMINEAE זון משכר Lolium temulentum חפורית הפקעים Phalaris bulbosa חילף החולות Eragrostis bipinnata (ערבית:חילפה) משין גלילי Imperata cylidrica (ערבית:חילפה) דוחנית השלחין Echinochloa colonum אצבען מאדים Digiraria sanguinalis זיפן מצוי Setaria verticillata חפורית מוזרה Phalaris paradoxa חפורית מצויה Phalaris brachystachys אלבסיני הודית Eleusine indica דורת ארם-צובא Sorghum helpense (ערבית: כוסב) יבלית מצויה (ערבית: אנג'יל) Cynodon Dactylon מצליבים CRUCIFERAE חרדל השדה Sinapis arvensis חרדל לבן Sinapis alba כרוב שחור Brassica nigra טוריים מצויים Diplotaxis erucoides צנון מצוי Raphanus raphinistrum בקבוקון מקומט Rapistrum rugosum קטניות LEGUMINOSAE זנב העקרב השכני Scorpiurus muricata מיני בקיה .Vicia sp מיני טופח .Lathyrus sp מיני אספסת .Medicago sp מיני תלתן .Trifolium sp דבשה הודית Melilotus indicus דבשה חרוצה Melilotus sulcatus ינבוט השדה Prosopis farcata הגה מצוי Alhagi Maurorum סוככיים UMBELLIFERAE צלע השור החרוזה Bupleurum subovatum אמיתה קיצית Ammi visgana אסתום מצוי Astoma seselifolium נירית הקמה Ridolfia segetum מיני גזר .Daucus sp מורכבים COMPOSITAE קורטם דק Carthamus teunis מיני דרדר .Sentaurea sp ברקן סורי Notobasis syriaca גדילן מצוי Silybum marianum עכובית הגלגל Gundelia tournefortii חוח עקוד Scolymus maculatus מיני חרצית .Chrysanthemum sp עולש מצוי Cichorium pumillum קחונית מצויה Ormenis mixta סביון אביבי Senecio vernalis מרור הגינות Sonchus oleraceus לכיד הנחלים Xanthium strumarium קיצית מסולסלת Erigeron crispus שלמוניים DIPSACEAE שלמון סורי Cephalaria syriaca פואתיים RUBIACEAE דבקה משולשת Galium tricorne שפתניים LABIATAE בר גביע חלק Molucella laevis דלועיים CUCURBITACEAE ירוקת החמור Ecbalium elaterium חבלבליים ONVOLVULACEAE חבלבל השדה Convolvulus arvenis חלבלוביים EUPHORBIACEAE מיני חלבלוב .Euphorbia sp לשישית הצבעים Crozophora tinctoria סלקיים CHENOPODIACEAE סלק מצוי Beta vulgaris מיני כף אוז .Chenopodium sp ירבוזיים AMARANTHACEAE מיני ירבוז .Amaranthus sp רגלתיים ORTULACACEAE רגלת הגנה Portulaca oleracea סולניים SOLANACEAE סולנום שעיר Solanum villosum גמאיים CYPERACEAE גמא הפקעים Cyperus rotondus (ערבית: סעידה) פרגיים PAPAVERACEAE פרג מצוי Papaver rhoeas נוריתיים RANUNCULACEAE מיני נורית .Ranunculus sp ערטניתיים BERBERIDACEAE ערטנית השדות Leontice leontopetalum צפורניים CARYOPHYLIACEAE סבונית השדות Vaccaria segetalis סרפדיים URTICACEAE מיני סרפד .Urtica sp זווגניים ZYGOPHYLLACEAE קוטב מצוי Tribulus terrestris ארכוביתיים POLIGONACEAE מיני חומעה .Rumex sp ארכובית חד-שנתית Polygoum belardi חמציציים OXALIDACEAE חמציץ קטן Oxalis corniculata תוספת שלישית (תקנה 1) עשבים מחבלים Euphorbia esula Helianthus ciliaris מיני עלקת .Orobanche spp Polygonum argyrocolium Solanum carolinense Sonchus arvensis .Striga spp Agropyrum repens .Ambrosia spp Centaurea repens Chrysanthemum leucanthemum Cirsium arvense מיני כשות .Cuscuta spp גומא הפקעים Cyperus rotundus תוספת רביעית (תיקון: תש''ל, תשס''ו) (תקנה 2) תקן מינימלי לזרעים של גידולי-שדה טור א' טור ב' טור ג' טור ד' הגידול אחוז הנביטה נקיון אחוז מכסימלי של זרעי עשבים שוטים **** אספסת 80 98 0.25 אפונת-שדה 80 98 0.15 אפונת-בקר 75 98 0.15 בקיה 80 98 0.15 דוחן 80 97 0.15 זון 80 96 0.50 חימצה 80 98 0.15 חלבה 80 98 0.50 חלבה לזבל ירוק * 80 98 2.00 חמניות 80 97 0.15 חריע 70 98 0.15 טופח 80 98 0.15 כותנה 80 98 0.15 כרוב מספוא 70 98 0.15 לוביה 75 98 0.15 סויה 80 98 0.15 סורגום 85 97 0.20 סטריה 80 97 0.20 סלק-סוכר 70 97 0.20 סלק-מספוא 65 97 0.15 סתוויון 55 97 0.20 עשב-רודוס 20 ** 98 *** 0.25 עשב סודני 80 98 0.15 פול גדול 80 98 0.15 פול קטן 80 98 0.25 פנסלריה 75 97 0.20 פספלון 10 30 0.20 פשתה 80 98 0.15 שבולת-שועל 85 97 0.20 שבולת שועל לירק 80* 90 *** 0.20 שומשום 80 98 0.15 שעורה 85 98 0.20 תורמוס 80 98 0.15 תירס 80 98 0.15 תלתן (מושגבי) כרמל 80 98 0.25 תלתן (פהלי) תבור 80 98 0.25 * לציין על האריזה באופן בולט את המטרה. ** כולל זרעים ריקים. *** חומר דומם - לא יותר מ-1%. **** ערך זה אינו כולל את העשבים המחבלים שאחוז הסבילות בהם אפס. תוספת חמישית (תיקון: תשמ''ח) (תקנה 3) תקן מינימלי לזרעים של ירקות טור א' טור ב' טור ג' טור ד' הגידול אחוז הנביטה נקיון אחוז מכסימלי של זרעי עשבים שוטים אבטיח 80 98 0.15 אפונת-גן 80 98 0.15 במיה 60 97 0.15 בצל ולוף 75 98 0.15 גזר 70 96 0.40 דלעת 75 98 0.15 חצילים 75 98 0.15 כרוביים 75 98 0.20 חסה 80 97 0.25 כרפס 70 96 0.40 לפת 80 98 0.20 מילון 80 98 0.15 מלפפונים 80 98 0.15 סלק 70 97 0.15 עגבניות 80 98 0.15 צנון 75 97 0.25 צנונית 75 97 0.25 פטרוזיליה 65 96 0.40 פלפל 75 98 0.15 כולרבי 75 98 0.20 קישואים 80 98 0.20 שמיר 70 96 0.40 שעועית 75 98 0.15 שעועית לימה 80 98 0.15 תרד חרפי 75 98 0.15 תרד ניו-זילנדי 50 98 0.15 תוספת ששית (תקנה 4) רשימת זרעי פרחים וצמחי-בית ותקן-נביטה שלהם טור א' טור ב' הגידול אחוז נביטה מינימלי הליפטרון Helipterum-Acroclinium 50 אגרטון Ageratum 50 מללנית (סלסלי-כסף) Lobularia maritima Allysum 50 לוע הארי Antirrinum 50 אסתר Aster 50 בלזמינה Balsamina-Impatiens 50 חננית Bellis 50 צפרני-חתול Calendula 50 נזרה Callistephus 50 קלוסיה = כרבולת התרנגול Celosia 50 דרדר = דגנית Centaurea 50 קלרקיה Clarkia 50 קוסמוס Cosmos 50 דרבנית Delphinium 50 צפורן Dianthus 50 דו-זרעונית Dimorphotheca50 אשולציה Eschscholtzia 50 גיליה Gilia 50 גודטיה Godetia 50 גיפסנית Gypsophilia 50 חמנית Helianthus 50 דם המכבים Helichrysum 50 לפופית Ipomoea 50 טופח Lathyrus 50 פשתנית Linaria50 פשתה (לנוי) Linum 50 לובליה Lobelia 50 תורמוס Lupinus 50 מנתור Matthiola 50 נמסיה Nemesia 50 טבק לנוי Nicotiana 50 ניגליה (קצח) Nigella 50 פרג Papaver 50 פנסטמון Penstemon 50 פטוניה Petunia 50 שלהב Phlox 50 רגלה Portulaca 50 רכפה Reseda 50 זוגית = טלפיגלוסיס Salpiglossis 50 מרוה Salvia 50 נורית Saponaria 50 טגטס Tagetes 50 אמנון ותמר Viola tricolor 50 כלנית Anemone 50 אקוילגיה Aquilegia 50 דליה Dahlia 50 צפורן Dianthus 50 פרסיה Freesia 50 שושן Lilium 50 חרצית Chrysanthemum 30 קוראופסיס Coreopsis 30 גירדיה Gaillardia 30 נורית Ranunculus 20 תגית Scabiosa 40 ורבנה Verbena 40 זיניה Zinnia 40 צמחי בית בגוניה Begonia 50 רקפת Cyclamen 50 בכור אביב Primula 50 צינרריה (סביון) (Cineraria (Senecio 50 נדנונית Coleus 50 ארליה Aralia 50 פיקוס הגומי 30 Ficus elastica ניצנית Kalanchoe 30 מונסטרה Monstera deliciosa 30 פילודנדרון מנוצה Philodendron bipinnatum 30 אספרג Asparagus 30 שפלרה Schefflera 30 (ב) שם האורז; (ג) הודעה כי הזרעים טובים לזריעה עד תום התקופה שנקבעה להם בתקנה 7(3). (ב) הוראות תקנות 7 ו-10 לא יחולו על זרעים של ירקות באריזות קטנות. 12. סימון זרעי פרחים זרעים של פרחים למכירה יסומנו בפרטים אלה: (1) שם הגידול כפי שצויין בטור א' של התוספת הששית; (2) צבע הפרחים; היו באריזה תערובת של זרעי-פרחים מצבעים שונים - ייכללו המלים ''תערובת של צבעים''; (3) המלים ''בהתאם לתקן''; (4) הודעה כי הזרעים טובים לזריעה עד תום התקופה שנקבעה להם בתקנה 8(3); (5) שם המוכר ומענו; (6) שם היצרן ומענו; (7) ארץ המוצא - אם יובאו הזרעים מחוץ-לארץ; (8) מספר המכסה. 13. סימון אריזה (א) מיכל או אריזה של זרעים למכירה, לרבות אריזת זרעים הנמכרים ממיכל פתוח, יסומנו בהתאם להוראות תקנות 9 עד 12 (להלן - סימן). (ב) הסימון יודפס בצורה בולטת על אריזת הזרעים או ייכלל בתווית שתחובר לאריזה בדרך ובצורה שאין להורידה בקלות ובאותיות ובמספרים ברורים ונוחים לקריאה. (ג) בתוך האריזה תושם תווית-סימון נוספת שתכלול את הנתונים הנדרשים בפיסקאות (1), (6), (7), (8), (9) ו-(10) לתקנה 9 או בפיסקאות (1), (5), (6), (7), (8) ו-(9) לתקנה 10. 14. פטור מסימון הוראות תקנה 13(ג) לא יחולו על זרעים מיובאים הנמכרים באריזה המקורית של היצרן או על הזרעים הנמכרים באריזות מקוריות של היצרן בכמות קטנה מק''ג אחד לכל אריזה או על זרעים שנמכרו באריזה פתוחה שסומנה כדין. 15. שינויים והוספת פרטים בתווית סימון (א) לא ידפיס אדם ולא ישנה כל דפוס, סימון, הטבעה או ציור שנקבע על תווית-סימון, לא יוסיף על פרטי הסימון, ולא יסיר ולא יחליף תווית-סימון שחוברה למיכל זרעים בהתאם להוראות תקנה 13. (ב) כל שינוי או הוספת פרטים על אלה המפורטים בתווית-הסימון יבוצע על-ידי צירוף תווית-סימון נוספת לכל מיכל (להלן - תווית נוספת). (ג) דין תווית נוספת ודרך חיבורה לכל מיכל כדין תווית שחוברה בהתאם להוראות תקנה 13. 16. בדיקת זרעים במעבדה רשמית (א) מי שבבעלותו או שבחזקתו נמצאים זרעים רשאי לבקש בדיקתם במעבדה הרשמית. (ב) הזרעים ייבדקו במעבדה הרשמית: (1) מתוך דוגמאות שנלקחו על-ידי מפקח ממכלים סגורים וחתומים בחותמת שהוטבעה על-ידיו; (2) מתוך דוגמאות שנשלחו על-ידי מבקש הבדיקה. 17. ציון ביצוע בדיקה (א) בוצעה בדיקת זרעים על פי הוראות תקנה 16(ב)(1) מותר לציין בסימון כי הבדיקה בוצעה מדוגמה שניטלה על-ידי מפקח. (ב) בוצעה בדיקת זרעים על פי הוראות תקנה 16(ב)(2) יש לציין בסימון כי הזרעים נבדקו במעבדה הרשמית מדוגמה שניטלה על-ידי המחזיק בזרעים. 18. איסור מכירת זרעים (תיקון: תשל''ט, תש''ם, תשס''ו-3) לא ימכור אדם זרעים מהגידולים המפורטים להלן אלא אם אושרו כזרעים מושבחים: אגוזי אדמה כל הזנים; חסה - כל הזנים; כותנה מהזנים אקלה 4-42, 15-17, וSJ1-2-SJ וזנים מקבוצת פימה; מלפפונים - כל הזנים למעט זנים של מלפפונים ארוכים; סורגום מכלוא - מהזנים ה610- וה726-; עשב רודס - כל הזנים; תפוחי אדמה - כל הזנים; חיטה - כל הזנים. 3 19. אגרה (תיקון: תשכ''ח, תשל''א, תשל''ה, תשל''ז, תשל''ט, תש''ם, תשמ''א, תשמ''ב, תשמ''ג, תשמ''ד, תשמ''ה, תשמ''ו)2 (א) בעד נטילת דוגמה על-ידי מפקח תשולם אגרה בסך 14.70 שקלים חדשים ואם ניטלה אצל אותו אדם באותו מקום ובאותו יום דוגמה נוספת תשולם בעד כל דוגמה נוספת אגרה בסך 6.10 שקלים חדשים. (ב) כוללת הכמות שממנה יש ליטול דוגמה לפי תקנת משנה (א) יותר מ-25 שקים, תשולם תוספת של 0.31 שקלים חדשים לכל חמישה שקים, או חלק מהם שלמעלה מ-25. 20. ביטול תקנות הזרעים (מכירה), תשי''ט-1959 - בטלים. תוספת ראשונה - תוספת ששית (תיקון: תשס''ו)3 ק''ת תשכ''ה, 446; תשכ''ו, 86; תשכ''ז, 163; תשכ''ה, 581; תשכ''ח, 828; תשכ''ט, 84; תש''ל, 1538; תשל''א, 405; תשל''ב, 270; תשל''ד, 742; תשל''ה, 2364; תשל''ז, 576, 1558; תשל''ט, 714, 1188, 1360; תש''ם, 36, 1615; תשמ''א, 1564; תשמ''ב, 221, 1098, 1362; תשמ''ג, 179, 1108, 1795; תשמ''ד, 144, 1096, 2654; תשמ''ה, 680, 1188, 1748; תשמ''ו, 68; תשמ''ח, 538, 908; תשס''ו, 359; י''פ תש''ם, 1756; תשמ''א, 1285. תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), קובעת בענין הצמדת האגרה שבתקנה 19 למדד יוקר המחיה כאמור בפרק ז. עסקים 12.4 אגרות חקלאיות. תקנה 3 לתקנות הזרעים (מכירה) (תיקון) (ק''ת תשס''ו, 359), קובעת תחילת תוספת ''חיטה - כל הזנים'' בתקנה 18 ותיקון התוספת הרביעית ביום 1.5.06. תקנותזרעים