תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית), התשס''ד-2004

תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית), התשס''ד-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו-366 לחוק החברות, התשנ''ט-1999, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: בתקנות אלה - 1. הגדרות בתקנות אלה - ''אסיפה כללית'' - לרבות אסיפת סוג; ''הודעה'' - הזמנה או הודעה על אסיפה כללית. 2. קבלת החלטה שונה מהנוסח שפורט בהודעה פורט בהודעה נוסח של החלטה או שנכללה בה תמצית החלטה והפניה לנוסח המלא של ההחלטה, שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, רשאית האסיפה הכללית לקבל החלטה שונה מנוסח ההחלטה שפורט כאמור אם השינוי הוא שינוי זניח או אם יש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח ההחלטה שפורט כאמור. 1 ק''ת תשס''ד, 275. דיני חברותתקנות החברותתקנותאסיפה כללית