תקנות החברות הממשלתיות (הצהרת רכוש של מנהל כללי), תשל''ו-1976

תקנות החברות הממשלתיות (הצהרת רכוש של מנהל כללי), תשל''ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו-71 לחוק החברות הממשלתיות, תשל''ה-1975, אני מתקין תקנות אלה: 1. מועד הגשת הצהרה על רכוש מנהל כללי יגיש הצהרה לפי סעיף 38 לחוק - (א) אם התמנה לפני תחילת החוק - לא יאוחר מיום כ''ט באדר א' תשל''ו (1 במרס 1976). (ב) אם התמנה לאחר תחילת החוק - תוך שלושים יום מיום מינויו. 2. טופס ההצהרה ודרכיה ההצהרה תיערך לפי הנוסח שבתוספת ותוגש על-ידי המנהל הכללי ליושב ראש הדירקטוריון במעטפה סגורה, שעליה יחתום המנהל הכללי בנוכחות היושב ראש; היושב ראש יטביע עליה חותמת החברה, יוסיף חתימתו ויציין את התאריך. 3. שינויים חלו שינויים מהותיים בנתונים שעליהם הוצהר כאמור בתקנה 2, יגיש המנהל הכללי הצהרה חדשה בדרך ובצורה שנקבעו בתקנה 2, תוך שלושים יום מאירוע השינוי. 4. שמירת המעטפות הצהרות יישמרו במעטפות הסגורות במקום נעול שקבע יושב ראש הדירקטוריון; מותר לפתוח מעטפה רק לפי הוראות היועץ המשפטי לממשלה או בית משפט. תוספת2 (תיקון : תשס''ט) ק''ת תשל''ו, 864; תשס''ט, 658. נוסח התוספת אינו מובא. דיני חברותתקנות החברותתקנותחברה ממשלתית