תקנות החברות הממשלתיות (ערעורים), תשל''ז-1977

תקנות החברות הממשלתיות (ערעורים), תשל''ז-1977 בתוקף סמכותי על פי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי''ז-1957, וסעיף 13(ב) לחוק החברות הממשלתיות, תשל''ה-1975 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. מועד להגשת ערעור ערעור על תוכנה של תעודת הרשות לפי סעיפים 8 או 12 לחוק יוגש לבית-המשפט המחוזי בירושלים תוך ארבעים וחמישה יום מיום הגשתה לרשם החברות. 2. המשיבים בערעור (א) הרשות והחברה הנוגעת בדבר יהיו משיבות בערעור. (ב) נתקבלה תעודת הרשות שעליה מערערים בעקבות פנייה בכתב של אדם כלשהו, יצויין אותו אדם כמשיב בבקשה נוסף על המשיבות האמורות בתקנת משנה (א). 3. עתקים (א) כתב הערעור יוגש בששה עותקים; עותק יומצא לרשות, לחברה הנוגעת בדבר ולרשם החברות. (ב) עותק נוסף של כתב הערעור יצורף ויומצא לכל משיב נוסף על האמורים בתקנת משנה (א). 4. בקשה להצטרף הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מההחלטה בערעור רשאי לבקש מבית-המשפט לצרפו כמשיב או כמערער, לפי הענין. 5. הדיון בערעור הערעור יוגש ויתברר בצורת המרצת פתיחה והוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ''ג-1963, יחולו על הערעור והדיון בו, בשינויים המחוייבים. 6. המצאת ההחלטה העתק מהחלטת בית המשפט יישלח, בנוסף לצדדים לדיון, גם לרשם החברות. 7. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן. 1 ק''ת תשל''ז, 1540. דיני חברותתקנות החברותערעורתקנותחברה ממשלתית