תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ''ו-1996

תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ''ו-1996 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10, 12, ו-13 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ''ג-1993 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, שר החקלאות ופיתוח הכפר, שרת העבודה והרווחה ושר התעשיה והמסחר, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''רעל מסוג א''' - רעל הרשום בתוספת הראשונה בריכוז כמפורט לצידו בטור הריכוזים או בריכוז נמוך ממנו; ''רעל מסוג ב''' - רעל הרשום בתוספת הראשונה בכמות כמפורט לצידו בטור הכמויות או בכמות פחותה ממנה; ''רעל'' - רעל מסוג א', רעל מסוג ב' ויסודות רדיואקטיביים ותרכובותיהם; ''יסודות רדיואקטיביים ותרכובותיהם'' - פריט מספר 182 בתוספת השניה לחוק; 2. פטור הוראות סעיפים 3, 4, 5, 8(1) ו-9 לחוק לא יחולו על רעל, למעט כאמור בתקנה 3. 3. סייגים הוראות תקנה 2 לא יחולו על - 1) רעל מן המפורטים בתוספת השניה בכמות כוללת העולה על 50 קילוגרמים. (2) העוסק - למעט לשימוש ביתי - ב-40 רעלים מסוג ב' או יותר. 4. שמירת דינים הוראות תקנות אלה אינן באות לגרוע מכל דין אחר. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.תקנותחשיפה לחומרים מסוכנים