תקנות החניכות (העבדת נער והצגת תמצית החוק), התשנ''ו-1996

תקנות החניכות (העבדת נער והצגת תמצית החוק), התשנ''ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו-36 לחוק החניכות, התשי''ג-1953 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם מועצת החניכות, אני מתקינה תקנות אלה: 1. נוסח הודעה הודעה לממונה על החניכות לפי סעיף 11 לחוק תהיה בטופס שבתוספת. 2. ביטול בטלות - (1) תקנות החניכות (טופס הצהרת חניכות), התשכ''ב-1962; (2) תקנות החניכות (העבדת נער והצגת תמצית החוק), התשי''ט-1959. תוספת (תקנה 1) לכבוד משרד העבודה הממונה המחוזי על החניכות מחוז ................................. המען ................................. הודעה על העבדת נער לפי חוק החניכות, התשי''ג-1953 אני מודיעכם בזה כי הנער שפרטיו האישיים מפורטים להלן נתקבל לנסיון לעבודה במפעלנו במקצוע ................................................................... מיום .............................................................................................. הפרטים על הנער: שם המשפחה ...................... מספר פנקס העבודה .......................... שם פרטי ............................ סניף ................................................ שם האב ............................. נבדק לבחירת מקצוע כן/לא תאריך הלידה ...................... ...................... .......................... תאריך חתימת המעביד 1 ק''ת תשנ''ו, 898. חניכותתקנות