תקנות החניכות (טופס לדין וחשבון), התשנ''ו-1996

תקנות החניכות (טופס לדין וחשבון), התשנ''ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21(ד) ו-36 לחוק החניכות, התשי''ג-1953 ולאחר התייעצות עם מועצת החניכות אני מתקינה תקנות אלה: 1. נוסח דין וחשבון דין וחשבון על שיעורי מקצוע מאושרים יהיה לפי הנוסח שבתוספת. 2. ביטול תקנות החניכות (טופס לדין וחשבון), התשי''ח-1957 - בטלות. תוספת (תקנה 1) טופס דין וחשבון של שיעורי מקצועי לפי חוק החניכות, התשנ''ה-1995 לכבוד משרד העבודה והרווחה האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם הממונה המחוזי על החניכות מחוז .......................... דין וחשבון על שיעורי מקצוע מאושרים בשנת הלימודים ........................ שם בית הספר ומענו ........................................ מס' מיכון................... מספר שעות לימוד המקצוע חניכים השנתיות ................. ............. ................ ................. ............. ................ 1 ק''ת תשנ''ו, 895. מסמכיםחניכותתקנות