תקנות החניכות (טפסי-הודעות), תשי''ח-1957

תקנות החניכות (טפסי-הודעות), תשי''ח-1957 תקנות בדבר טפסי הודעות על התרת הקשר, הפסקת החניכות או סיום תקופת החניכות בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 19 ו-36 לחוק החניכות, תשי''ג-1953, אני מתקין תקנות אלה: 1. טופס הודעה הודעה על התרת הקשר בין מעביד ובין חניך או על הפסקת חניכות או על סיום החניכות תהיה לפי הנוסח שבטופס שנקבע לאותה הודעה בתוספת. התוספת טופס מס' 1 לכבוד הממונה על החניכות באמצעות הממונה על החינוך המקצועי במחוז חוק החניכות, תשי''ג-1953 הודעה על התרת הקשר (סעיף 17) מס' ההצהרה בהתאם לסעיף 19 לחוק החניכות, תשי''ג-1953, נמסרת בזה הודעה כי הקשר ביני/נו ובין החניך שם המעביד שם החניך העובד אצלי/לנו במקצוע מיום חודש שנה הותר ביום חודש שנה הקשר הותר: על ידי המעביד*) מהנימוקים המפורטים להלן - על ידי החניך *) *מחק את הטעון מחיקה. תאריך שם המעביד ושם המפעל טופס מס' 2 לכבוד הממונה על החניכות באמצעות הממונה על החינוך המקצועי במחוז חוק החניכות, תשי''ג-1953 הודעה על הפסקת החניכות (סעיף 18) מס' ההצהרה בהתאם לסעיף 19 לחוק החניכות, תשי''ג-1953, נמסרת בזה הודעה כי החניך שם החניך העובד אצלי/נו במקצוע מיום חודש שנת יצא לשירות סדיר וכי חניכותו הופסקה ביום........... חודש ........ שנת .... .... לתקופת השירות. תאריך שם המעביד ושם המפעל טופס מס' 3 לכבוד הממונה על החניכות באמצעות הממונה על החינוך המקצועי במחוז חוק החניכות, תשי''ג-1953 הודעה על סיום תקופת החניכות מס' ההצהרה בהתאם לסעיף 19 לחוק החניכות, תשי''ג-1953, נמסרת בזה הודעה כי החניך שם החניך העובד אצלי/נו מיום חודש שנת במקצוע סיים את תקופת חניכות של שנים, ביום חודש שנת תאריך שם המעביד ושם המפעל 1 ק''ת תשי''ח, 104. חניכותתקנות