תקנות היטלי סחר (תשלום גמול נציגי ציבור בוועדה המייעצת), התשנ''ט-1999

תקנות היטלי סחר (תשלום גמול נציגי ציבור בוועדה המייעצת), התשנ''ט-1999 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 6(ו) לחוק היטלי סחר, התשנ''א-1991 (להלן - החוק), אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''גמול'' - לרבות תשלום בגין כל הוצאה שהיא; ''הועדה המייעצת'' - הועדה שנתמנתה לפי סעיף 6 לחוק; ''הממונה'' - מי שהתמנה לפי סעיף 5 לחוק; ''התעריף'' - תעריף לחברי ועדות ציבוריות כפי שמפרסם החשב הכללי במשרד האוצר ומעדכן מזמן לזמן; ''תעריף יועצים'' - תעריף יועצים לניהול (מקצועות שונים), המשולם בעד עבודה מתמשכת, כפי שמפרסם הממונה על השכר במשרד האוצר ומעדכן מזמן לזמן; ''תלונה'' - תלונה על יבוא בהיצף או במחיר נתמך לפי סעיף 16 לחוק. 2. גמול (א) לנציגי הציבור בועדה המייעצת הדנים בתלונות לפי סעיף 21(א) לחוק, ישולם גמול לפי התעריף. (ב) לנציגי הציבור בועדה המייעצת המחברים את מסקנות הועדה המייעצת והמלצותיה לפי סעיף 21(ב) לחוק ישולם גמול נוסף בגין העבודה הנוספת, שלא במסגרת הדיון בועדה לפי סעיף 21(א) לחוק, לפי תעריף יועצים ליועץ בכיר א'. (ג) ליושב ראש הועדה הדן בהשגות על החלטות הממונה לפי סעיף 49 לחוק, ישולם גמול כאמור בתקנת משנה (א), ובעד חיבור החלטתו, ישולם גמול נוסף לפי תעריף יועצים ליועץ בכיר א'. 3. הגשת דיווח תשלום גמול מותנה בהגשת המסמכים האלה לממונה: (1) חשבונית מס; (2) דין וחשבון, אחת לשלושה חודשים, על דיוני הועדה המייעצת, כאמור בתקנה 2(א) שבהם השתתפו ומועדיהם, מספר שעות העבודה שעבדו בחיבור מסקנות הועדה המייעצת והמלצותיה, מחוץ לדיוני הועדה, כאמור בתקנה 2(ב), וחיבור החלטות יושב ראש הועדה כאמור בתקנה 2(ג), וכן נושא התלונה שבעניינו התקיים הדיון או נעשתה העבודה. 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. 1 ק''ת תשנ''ט, 1117.תקנותהיטל סחר