תקנות המועצה לייצור ולשיווק ירקות (מינוי נציגי הממשלה במועצה), תש''ך-1959

תקנות המועצה לייצור ולשיווק ירקות (מינוי נציגי הממשלה במועצה), תש''ך-1959 בתוקף סמכותנו לפי הסעיפים 5, 7 ו-49 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי''ט-1959, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. מספר חברי המועצה (תיקון: תשכ''ד, תשל''ג) מספר חברי המועצה הוא חמישים ואחד. 2. מינוי נציגי הממשלה (תיקון : תש''ך, תשכ''ו) השרים ימנו תשעה נציגי הממשלה, מהם ארבעה נציגי משרד החקלאות, ארבעה נציגי משרד המסחר והתעשיה, אחד נציג משרד האוצר. 1 (א) ק''ת תש''ך, 94, 8; תשכ''ד, 18; תשכ''ו, 1933; תשל''ג, 42. (ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס''ג-2003 (ס''ח תשס''ג, 450) קובע: ''76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס''ג) א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6. (ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה.'' הממשלהתקנותירקות