תקנות המועצה לייצור ושיווק צמחי נוי (התאמת הוראות חוק מועצת הפירות ודרכי מינוי חברי המועצה), תשל''ז-1977

תקנות המועצה לייצור ושיווק צמחי נוי (התאמת הוראות חוק מועצת הפירות ודרכי מינוי חברי המועצה), תשל''ז-1977 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 5 ו-6 לחוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק), תשל''ו-1976 (להלן - חוק צמחי נוי), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הוראות התאמה למבנה המועצה הוראות חוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל''ג-1973, יחולו על המועצה לפי חוק צמחי נוי בשינויים כלהלן: (1) השרים ימנו את חברי המועצה ומספרם לא יעלה על שלושים וחמישה, ובהם ששה נציגי הממשלה וכן נציגי ציבור; (2) בין נציגי הציבור במועצה יהיו נציגי מגדלים של צמחי נוי, אשר מספרם יהיה לפחות מחצית מכלל חברי המועצה. 2. נציגי הממשלה נציגי הממשלה במועצה יהיו ששה - (1) שלושה לפי המלצת שר החקלאות; (2) שניים לפי המלצת שר המסחר והתעשיה; (3) אחד לפי המלצת שר האוצר. 3. פניה להגשת רשימת המועמדים (א) השרים, או מי שהם הסמיכו לכך, יפנו לארגונים יציגים להגיש להם רשימות מועמדים למועצה. (ב) השרים, או מי שהם הסמיכו לכך, יקבעו מועד להגשת רשימת מועמדים שלא יפחת מתום שבועיים מיום הפנייה כאמור. (ג) הוראת תקנת משנה (ב) לא תחול על מינוי חברי המועצה לראשונה. 4. ארגון יציג ארגון יציג לענין תקנות אלה הוא ארגון ארצי מרכזי של מגדלי פרחים, פקעות, שתילים וחומר ריבוי של פרחים אשר לדעת השרים הוא ארגון יציג. 5. רשימת מועמדים משותפת השרים רשאים לראות ארגון יציג בארגונים שהסכימו ביניהם להגיש רשימת מועמדים משותפת, אם לדעת השרים יש לראות בהם, לפי משקלם בגידול של צמחי נוי, ארגון יציג. 6. הגשת רשימת מועמדים ללא פניה ארגון הרואה עצמו כארגון יציג בגידול של צמחי נוי רשאי להגיש לשרים רשימת מועמדים במועד שנקבע לכך אף אם לא קיבל פנייה כאמור בתקנה 3. 7. מספר המועמדים ברשימה ברשימת המועמדים המוגשת לשרים מאת ארגון יציג ייכלל לפחות מספר כפול של מועמדים חברי המועצה שנתמנו לפי המלצת הארגון במועצה היוצאת. 8. השלמת רשימות מועמדים ארגון יציג רשאי להוסיף מועמדים ברשימה שהגיש, במשך כל תקופת הכהונה של חברי המועצה. 9. אופן מינוי נציגי ציבור השרים ימנו את נציגי הציבור במועצה מתוך רשימות שהגישו ארגונים יציגים, בהתאם לחלקו היחסי שיש לכל ארגון במחזור הכספי השנתי הכולל בגידול של צמחי נוי. 10. אי-הגשת רשימת מועמדים לא הגיש ארגון יציג רשימת מועמדים במועד שנקבע לכך, או לא נכללו ברשימה מספר מועמדים כנדרש, רשאים השרים למנות כחברי המועצה אנשים המייצגים, לדעת השרים, את הציבור שהארגון האמור מייצגו. 11. ביטול מינויו של נציג השרים רשאים לבטל את מינויו של נציג ציבור ונציג הממשלה כחבר המועצה אם נתקיימה בו אחת מאלה: (1) הוא נתמנה מתוך רשימת מועמדים שהגיש ארגון יציג והארגון ביקש מהשרים לבטל את מינויו; (2) הוא נעדר, ללא סיבה מספקת, מארבע ישיבות רצופות של המועצה והמועצה המליצה בפני השרים על ביטול המינוי; (3) הוא פשט את הרגל או מונה כונס לנכסיו מטעם בית-המשפט; (4) הוא הורשע בפסק-דין סופי על עבירה שיש עמה קלון או עבירה לפי חוק צמחי נוי. 12. מינוי חבר במקום חבר שתוקף מינויו פקע (א) נציג ציבור שנפטר, התפטר או שמינויו בוטל, ימנו השרים חבר אחר תחתיו, אשר יכהן עד תום תקופת הכהונה של החבר שבמקומו נתמנה. (ב) מינוי חבר כאמור בתקנת משנה (א) יהיה מתוך רשימת המועמדים שמתוכם נתמנה החבר שבמקומו הוא בא. חברי מועצההמועצה למוצרי פירות וירקותתקנותצמחים