תקנות המועצה לענף הלול (פיצוי לבעלי מכסות לייצור ושיווק פטמים), התשנ''ו-1996

תקנות המועצה לענף הלול (פיצוי לבעלי מכסות לייצור ושיווק פטמים), התשנ''ו-1996 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 34(ד) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ''ד-1963 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה, ''בעל מכסה'' - מי שועדת המכסות קבעה לו מכסה לייצור פטמים לשיווק בשנת 1994. 2. סכום הפיצוי סכום הפיצוי מהמדינה שזכאי לו בעל מכסה שהודיע למועצה, בכתב, כי הוא מוותר על מלוא מכסתו, יהיה 0.40 שקלים חדשים בשל כל ק''ג פטמים הכלול במכסתו. 3. פיצוי נוסף (א) בעל מכסה שמסר הודעת ויתור על מכסתו כאמור בתקנה 2, תוך 45 ימים מתחילתן של תקנות אלה, זכאי לפיצוי נוסף מהמדינה, בסכום של 1.40 שקלים חדשים בשל כל ק''ג פטמים הכלול במכסתו. (ב) נמסרו למועצה הודעות ויתור לפי תקנת משנה (א) לענין מכסות בהיקף כולל העולה על 15,000 טון פטמים, ישולם הפיצוי הנוסף לבעלי מכסות קטנות תחילה, בסדר עולה, עד היקף כולל של 15,000 טון פטמים. 4. תנאים לפיצוי לא ישולם פיצוי לפי תקנות 2 ו-3 אלא לאחר שנתקיימו כל התנאים הבאים: (1) הוכח להנחת דעתה של המועצה, כי הציוד הדרוש לייצור הפטמים אינו מצוי עוד במשקו של בעל המכסה; (2) נמסרה למועצה התחייבות חתומה בידי בעל המכסה, לפי הנוסח שבתוספת. 5. תשלום הפיצוי פיצוי לפי תקנות אלה ישולם בידי המועצה תוך 45 ימים ממועד קיום התנאי שבתקנה 4(1) , ובלבד שנתמלא התנאי שבתקנה 4(2). תוספת (תקנה 4(2)) התחייבות אני הח''מ , ת''ז מ מתחייב בזאת, כי לא אעסוק, במישרין או בעקיפין, בין במשקי ובין במשק אחר כלשהו, בייצור ושיווק של פטמים החל ביום לא אפיק כל הכנסה בקשר עם ייצור ושיווק כאמור, ולא אתיר לאחרים לעשות שימוש במשקי לצורך ייצור פטמים. אם אפר את התחייבותי האמורה אהיה חייב להשיב למדינת ישראל, באמצעות המועצה לענף הלול, את כל הסכומים ששילמה לי מכוח תקנות המועצה לענף הלול (פיצוי לבעלי מכסות לייצור ושיווק פטמים), התשנ''ו-1996, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור המרבי לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ''א-1961. חתימת בעל המכסה 1 ק''ת תשנ''ו, 427. פיצוייםענף הלולתקנות