תקנות המיילדות (החזקת פטידין והשימוש בו), התשס''ט-2009

תקנות המיילדות (החזקת פטידין והשימוש בו), התשס''ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14 ו-19 (ח) לפקודת המיילדות 1 (להלן - הפקודה), ובאישור שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה: 1. החזקת פטידין והשימוש בו בעלת רישיון לעסוק ביילוד לפי הפקודה רשאית להחזיק את התכשיר פטידין, ולטפל ביולדת בתכשיר האמור, ובלבד שנתקיימו כל אלה: (1) תהליך הלידה, במהלכו מטפלת בעלת הרישיון ביולדת בתכשיר פטידין, מתבצע בניהולה של המיילדת, בין בבית היולדת, ובין בבית החולים; (2) בעלת הרישיון סיימה קורס מיילדות, כמשמעותו בתקנה 9 לתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ''ט-1988, שכלל הכשרה בנושא טיפול בתכשיר פטידין, ונרשמה בפנקס במדור מיילדת, כמשמעותו באותה תקנה, או סיימה השתלמות מוכרת, כמשמעותה בתקנה 10 לתקנות האמורות, בנושא טיפול בתכשיר פטידין, ונרשמה בפנקס במדור השתלמות, כמשמעותו באותה תקנה. 1 ק''ת תשס''ט, 294.לידהמיילדותתקנות