תקנות המילוות (פרעון מוקדם), תש''ם-1980

תקנות המילוות (פרעון מוקדם), תש''ם-1980 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ב לחוק המילוות (הוראות שונות), תשל''ח-1977 (להלן - החוק), בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''ערך מתואם'' - סכום קרן מילווה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה בשיעורים והחל מן המועדים שנקבעו בתנאי המילווה, כאשר הפרשי הצמדה מחושבים על פי המדד שפורסם לאחרונה לפני החודש שבו נעשה פרעון המילווה, והריבית מחושבת עד היום האחרון של החודש שקדם למועד הפרעון, ובלבד שמועד זה אינו מאוחר מן המועד שנקבע לחישוב הריבית והפרשי ההצמדה לענין פרעון המילווה והריבית; ''המינהלה'' - מחלקת מינהל מילוות המדינה בבנק ישראל; ''הלוואת פיתוח'' - הלוואה במטבע ישראלי שאישרה ועדה המורכבת מנציגי המלווה ומנציגי הממשלה; ''חברה קשורה לחברה בעלת המילווה'' - חברת בת או חברה שלובה או חברה אם של החברה בעלת המילווה, כמשמעותן בחוק ניירות ערך, תשכ''ח-1968, או חברה שלפחות אחד מן המחזיקים בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה או מהסמכות למנות מנהליה מחזיק כאמור גם בחברה בעלת המילווה; ''השר הממונה'' - (1) לענף התעשיה ולענף התיירות - שר התעשיה, המסחר והתיירות; (2) לענף החקלאות - שר החקלאות; (3) לענף התחבורה - שר התחבורה; (4) לענף עבודות הנדסה בנאיות - שר הבינוי והשיכון; או מי שהסמיך אותו שר כאמור לענין תקנות אלה. 2. תחולה תקנות אלה יחולו על בעל מילווה, שאיננו עובד, העוסק באחד מענפי הכלכלה המפורטים בהגדרת ''השר הממונה'' שבסעיף 1. 3. פרעון מוקדם לצרכי השקעה (א) מילווה חובה המצויין בפרטים 9 עד 14 בתוספת השלישית לחוק (להלן - מילווה בטחון) או חלק ממנו ייפרע, לפי בקשת בעל המילווה, לפני המועד שנקבע לפרעונו כדין שלפיו שולם (להלן - פרעון מוקדם), אם בעל המילווה ויתר על הלואת פיתוח כסכום השווה לסכום שאינו קטן משני שלישים של הערך המתואם של המילווה הנפרע, והשר הממונה אישר את הפרעון. (ב) מילווה בטחון או חלק ממנו שבידי חברה ייפרע לפי בקשתה בפרעון מוקדם אם נתקיימו תנאים אלה: (1) חברה קשורה לחברה בעלת המילווה ויתרה על הלוואת פיתוח; (2) הערך המתואם של המילווה הנפדה שווה להפרש שבין סכום הלוואת הפיתוח כפול 1.5 לבין הערך המתואם של המילווה שפדתה החברה הקשורה כאמור בתקנת משנה (א); (3) החברה בעלת המילווה התחייבה להשקיע את תמורת המילווה בהון החברה הקשורה; (4) השר הממונה אישר את הפרעון. 4. פרעון במצוקה כלכלית (תיקון: תשמ''ב) (א) מילווה בטחון שבידי תאגיד הנתון לדעת השר הממונה במצוקה כלכלית, ייפרע לפי בקשתו בפרעון מוקדם, אם השר הממונה אישר את הפרעון. א1) מילווה בטחון שבידי חקלאי הנתון לדעת השר הממונה במצוקה כלכלית ייפרע לפי בקשתו בפרעון מוקדם, אם השר הממונה אישר את הפרעון. (ב) מילווה בטחון שבידי חברה ייפרע לפי בקשתה בפרעון מוקדם אם נתקיימו תנאים אלה: (1) חברה קשורה לחברה בעלת המילווה נתונה לדעת השר הממונה במצוקה כלכלית; (2) החברה בעלת המילווה התחייבה להשקיע את תמורת המילווה בהון החברה הקשורה; (3) השר הממונה אישר את הפרעון. (ג) הערך המתואם של סך כל המילווה שייפרע לפי תקנה זו בשנת הכספים 1980 לא יעלה על הסכום המפורט להלן לכל ענף: (1) תעשיה ותיירות - 60 מיליון שקלים; (2) חקלאות - 5 מיליון שקלים; (3) תחבורה - 15 מיליון שקלים; (4) עבודות הנדסה בנאיות - 10 מיליון שקלים. (ד) הערך המתואם של סך כל המילווה שייפרע לכל ענף לפי תקנה זו בשנת הכספים 1981 ובכל שנת כספים שלאחריה לא יעלה על הסכומים הנקובים בתקנת משנה (ג) כשהם צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן החל מן המדד שפורסם לחודש פברואר 1980 ועד המדד שפורסם לחודש פברואר שקדם לתחילת אותה שנת כספים. (ה) השר הממונה יקבע, במסגרת הסכומים הקבועים בתקנות משנה (ג) ו-(ד), את סכום המילווה שיפרע לכל בעל מילווה בכל שנת כספים. 5. תמורה תמורת מילווה שנפרע בפרעון מוקדם תשלם המינהלה את הערך המתואם של המילווה. 6. דרכי הפרעון המילווה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ישולם לאדם על שמו ערוכה התעודה (להלן - הזכאי) באחת משתי הדרכים הבאות: (1) כנגד מסירת התעודה בצירוף אישור השר הממונה למינהלה וזיהויו המתאים של הזכאי וחתימתו על התעודה; (2) כנגד הצגת התעודה, בצירוף אישור השר הממונה, לתשלום באמצעות מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי''ד-1954, ובלבד שהמוסד הבנקאי אישר על התעודה או בדרך שהמינהלה תורה, כי בתמורה המשתלמת כנגד התעודה, עם הצגתה למינהלה יזוכה חשבונו של הזכאי אצל אותו מוסד בנקאי. 7. הוצאת תעודות חדשות לאחר ביצוע פרעון מוקדם כאמור בתקנות אלה תחשב המינהלה את סכום הערך הנקוב של חלקי התעודות שנשארו בידי בעל המילווה ותוציא תעודות חדשות לפי הסכום האמור. 8. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ט''ו בתמוז תש''ם (1 ביולי 1980). 1 ק''ת תש''ם, 2026; תשמ''ב, 230. מילוותתקנות