תקנות המלאכות והתעשיות (ייצור אבק שריפה שחור), 1940

תקנות המלאכות והתעשיות (ייצור אבק שריפה שחור), 1940 (עפ''י סעיף 13) 1. השם תקנות אלו תיקראנה תקנות המלאכות והתעשיות (ייצור אבק-שריפה שחור), 1940. 2. פירוש (תיקון1941-) לצורך תקנות אלו:- ''מיתקן או בית-חרושת'' פירושו מקום שהוכשר במיוחד והמשמש אך ורק לייצורו או להחסנתו של אבק-שריפה שחור; ''אבק שריפה שחור'' פירושו אבקת-נפץ המכילה מלחת צ'ילי (חנקת הנתרן) או חנקת האשלג או גורם תחמוצת אחר המאושר ע''י מפקח העבודה הראשי, ביחד עם גפרית ופחמי-עץ; ''מחסן'' פירושו בנין המשמש להחסנתם של אבק-שריפה שחור ושל חמרים המשמשים לתעשית אבק-שריפה. 3. רשיונות הרשות למתן רשיונות לא תתן כל רשיון להקמתם, לתיקונם או להרחבתם של מיתקן או בית-חרושת בלא אישור בכתב מאת מפקח העבודה הראשי. 4. תנאי הייצור רשאי מפקח העבודה הראשי לקבוע אותם תנאים מיוחדים לייצור אבק-שריפה שחור, כפי שימצא לרצוי. 5. ביטול רשיונות אם בכל עת שהיא נתברר לו למפקח העבודה הראשי כי המקום שיש עליו רשיון נעשה בלתי מתאים לצורך שבשבילו ניתן הרשיון, או שמחמת כל סיבה אחרת יש לבטל איזה רשיון לטובת בטחון הציבור, או כי אותו מקום שיש עליו רשיון אינו מתאים לצורך שבשבילו ניתן הרשיון, או כי אותו מקום שיש עליו רשיון זקוק לתיקונים או לשינויים, או אם אדם שלו ניתן הרשיון הפר כל סעיף או תנאי הכלולים ברשיון, רשאית הרשות למתן רשיונות לבטל את הרשיון בלא הודעה מוקדמת ובלי לשלם פיצויים, או לדרוש מאותו אדם לעשות אותם תיקונים או שינויים במקום שיש עליו רשיון, כפי שיפורט בכתב שייקבע ע''י מפקח העבודה הראשי, ואם לא עשה אותו אדם את התיקונים או השינויים הנ''ל במשך הזמן שנקבע לכך, רשאית הרשות למתן הרשיונות לבטל את הרשיון מיד. לצורך תקנה זו רשאי מפקח העבודה הראשי, להיכנס בכל עת לצרכי בקורת למקום שיש עליו רשיון. 6. המקומות אין לתת רשיון למיתקן או לבית-חרושת, אלא במקום שהוכרז ע''י הרשות למתן רשיונות כאזור מאושר לייצור אבק-שריפה שחור. 7. גידור יש להקיף כל מיתקן או בית-חרושת וכל מחסן בגדר או בקיר שאי-אפשר לטפס עליהם, מאושרים ע''י מפקח העבודה הראשי. 8. פיקוח כל הפעולות במיתקן או בית-חרושת תתנהלנה בהתאם לתנאים שייקבעו עפ''י תקנה 4, בפיקוחו של מורשה אחראי של בעלי הרשיון של הבנינים. 9. מגרשים יש להחזיק את המגרשים של המיתקן או בית-החרושת שבתוך תחומי הגדר או הקיר שאי-אפשר לטפס עליהם, פנויים מכל סחורה העלולה להתלקח, מפסולת של צמחים ומאשפה. 10. תנאי החסנה החסנת אבק-שריפה שחור תהא רק לפי תנאים שנתאשרו ע''י מפקח העבודה הראשי. 11. אמצעי זהירות נגד אש אין להרשות בתוך תחומי הגדר או הקיר שאי-אפשר לטפס עליהם, של מיתקן או בית-חרושת או של מחסן שום עישון, העלאת אש, או אורות בלתי-מכוסים, ואין להרשות לשום אדם שיש ברשותו גפרורים או כל חומר מתלקח, להיכנס לשטח המוקף ע''י הגדר או הקיר שאי אפשר לטפס עליהם. יש להציג במקומות הנראים לעין מודעות על כך בלשונות הרשמיות. 12. מכשירים לכיבוי שריפה (תיקון: 1941) יש לצייד כל מיתקן או בית-חרושת וכל מחסן במכשירים לכיבוי שריפה, להנחת-דעתו של מפקח העבודה הראשי. 1 ע''ר 1940, תוס' 2, (ע)492, (א) 1941;517, תוס' 2, (ע)1512, (א)1805.תקנותשריפהתעשיה