תקנות המפלגות (אגרות), התשנ''ג-1993

תקנות המפלגות (אגרות), התשנ''ג-1993 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק המפלגות, התשנ''ב-1992 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ''ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. אגרות בעד פעולות רישום ובעד שירותי הרשם לפי החוק ולפי תקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ''ג-1993, ישולמו האגרות כמפורט בתוספת, באמצעות בנק הדואר. 2. הצמדה (א) סכומי האגרות שבתוספת ישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) בתקנה זו - ''המדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ''המדד החדש'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; ''המדד היסודי'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש יוני 1993. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), ישתנו סכומי האגרות בכל יום שינוי רק אם שיעור עליית המדד הגיע ל-5 אחוזים לפחות; לא הגיע השיעור האמור ל-5 אחוזים, יצטבר שיעור העליה לשיעור שיחושב ביום השינוי הבא אחריו וכן הלאה עד שהשיעור המצטבר מיום השינוי האחרון יגיע ל-5 אחוזים לפחות. (ד) סכום שהשתנה כאמור בתקנות משנה (א) עד (ג) יעוגל כלהלן: (1) אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לא יעוגל; (2) אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה. ה) הרשם יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ד). תוספת (תיקון: תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ט, תשס''ב, תשס''ה, תשס''ח, תשס''ט) (תקנה 1) 1. בעד - בשקלים חדשים (1) בקשה לרישום מפלגה או בקשה לשינוי שם 2,025 (2) רישום שינוי על פי דיווח 59 (3) עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה 103 (4) עיון בפנקס המפלגות 59 (4א) עיון בקובץ של הרשם 288 (5) קבלת מידע באמצעות - (א) דף מחשב עד 5 עמודים 59 לכל דף נוסף 8.10 (ב) צילום, לכל עמוד 2.02 (6) אימות מסמך, לכל דף מחשב או עמוד צילום 8.10 1 ק''ת תשנ''ג, 730; תשנ''ד, 622, 1165; תשנ''ה, 463; תשנ''ו, 206, 302, 1343; תשנ''ז, 890; תשנ''ט, 210; תשס''ב, 925; תשס''ה, 327; תשס''ח, 1616; תשס''ט, 1186. מפלגותתקנותאגרה