תקנות המקרקעין (פטור העברת נכסים לחברת השתתפויות בנכסים בישראל בע''מ מאגרה), תשכ''ט-1969

תקנות המקרקעין (פטור העברת נכסים לחברת השתתפויות בנכסים בישראל בע''מ מאגרה), תשכ''ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת העברת קרקעות, אני מתקין תקנות אלה: 1. העברת מקרקעין לטובת משקיעי חוץ על אף האמור בתקנות המקרקעין (אגרות), תשכ''ו-1966, תהיה העברה של זכויות בעלות או חכירה מחברת ''רסקו'' חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע''מ או מחברות שהן בשליטתה או כל חברות שיש לה זכויות בהן לחברת ''השתתפויות בנכסים בישראל בע''מ'' פטורה מאגרה, אם הוכח, להנחת-דעתו של מנהל אגף רישום והסדר קרקעות, כי הזכויות האמורות היו מוחזקות בעיקרן לטובת משקיעי-חוץ. 1 ק''ת תשכ''ט, 1972. מקרקעיןתקנותהעברת נכסאגרה