תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף), התשנ''א-1991

תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף), התשנ''א-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיף 59ב(ב) לחוק המקרקעין, התשכ''ט-1969 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''מערכת מרכזית'' - מערכת מרכזית, בבית משותף, לחימום מים או להסקה, או משולבת לשתי התכליות האמורות; ''בודק'' - מי שמנהל האגף לשימור אנרגיה במשרד האנרגיה והתשתית הסמיכו לענין תקנות אלה. 2. הינתקות מהי הינתקות ממערכת מרכזית היא ניתוק באמצעות צינור, תעלה או אבזר אחר, של הקשר בינה ובין - (1) אם היא מערכת מרכזית להסקה בלבד - כל מיתקן בדירה המיועד להעברה של חום או לפיזור חום; (2) אם היא מערכת מרכזית לחימום מים בלבד - כל מיתקן בדירה המיועד להעברת מים חמים מן המערכת המרכזית; (3) אם היא מערכת משולבת לחימום מים ולהסקה - המיתקנים כאמור בפסקאות (1) ו-(2). 3. תנאים המאפשרים הינתקות (א) בעל דירה בבית משותף המבקש להינתק ממערכת מרכזית רשאי לעשות כן בסייגים האמורים בסעיף 59(ב) (א) לחוק, ורק אם ההינתקות תיעשה בדרך שלא תפגע - (1) באספקת המים החמים או ההסקה לדירות האחרות בבית; (2) בבידוד התרמי של המערכת המרכזית; (3) בתפקוד המערכת המרכזית בשל התקנת אבזר במהלך ההינתקות באופן העלול לגרום להחלדה, לסתימה או לנזילה במערכת; (4) בחזות הבית המשותף. (ב) היתה המערכת המרכזית מחוברת בטור לא ניתן יהיה לבצע הינתקות; לענין זה, ''מערכת מרכזית מחוברת בטור'' - מערכת שבה מחוברות שתי דירות או יותר לאותם קווים ראשיים של הספקה או החזרת מים באותה קומה. 4. תנאים כלליים לביצוע הינתקות (תיקון: תשנ''ב) (א) בעל דירה הרוצה לנתק דירתו ממערכת מרכזית חייב למסור הודעה על כך, בנוסח שבתוספת, לנציגות הבית המשותף, 15 ימים לפחות לפני ביצוע ההינתקות. (ב) נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תזמין נציגות הבית המשותף בודק לבדיקה לפני ההינתקות לשם קביעת דרך ביצועה ואחרי ההינתקות לשם אישור תקינות ביצועה; התשלום הכולל לבודק בעד שתי הבדיקות, יהיה כאמור בתקנה 1 לתקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), התשנ''א -1991. (ג) קביעות הבודק יינתנו בכתב, ונציגות הבית המשותף תמציא עותק מהם לבעל הדירה שהחליט לנתק דירתו מהמערכת המרכזית. (ד) באישור ייקבע שההינתקות נעשתה על פי הוראות תקנות אלה, כי מקום הניתוק נסגר בחוט ברזל וחותם וכי המערכת פועלת לאחר ההינתקות כפי שפעלה קודם. 5. תנאים טכניים לאופן ביצוע ההינתקות (תיקון: תשנ''ג) (א) ההינתקות ממערכת מרכזית תיעשה על-ידי הסרת קטעי הצנרת המחברים את המערכת המרכזית עם המיתקנים שבדירה, כמפורט להלן: (1) מערכת מרכזית להסקה עם זקיפים בחדר מדרגות וברזי ניתוק. יש לסגור הברזים, לחתוך את שני הצינורות שבין הברזים לדירה, לפרק מהברזים את קטע הצינור החתוך ולאטום על-ידי הברגת פקקים בקצוות החפשיים של הברזים בכיוון הדירה; בפקקים יהיה קדח בולט בראשם, שדרכו יעבור חוט מתכת עם חותם קבוע המחובר אל נקודה קבועה, שלא ניתנת לפירוק ולהרכבה מחדש; (2) מערכת מרכזית להסקה עם זקיפים בין הקומות - ללא ברזי ניתוק. יש לרוקן את המים של הזקיפים או של המערכת, לחתוך בשני מקומות את שני הצינורות המחברים את הזקיפים לדירה המתנתקת, להסיר את קטע הצינור החתוך משניהם ולאטום על-ידי ריתוך את הקצוות החתוכים; (3) מערכת מרכזית לאספקת מים חמים. כאשר קיימים ברזים למחליף החום או ברז ניתוק מהזקיף תיעשה ההינתקות כאמור בפסקה (1); בהעדר ברזים או ברז - תיעשה ההינתקות כאמור בפסקה (2). (ב) מקומות הניתוק של המערכת המרכזית, הקדח בפקק והחותם המחובר בחוט ברזל בקדח יהיו גלויים לעין בכל עת ולא תיעשה בניה שתסתיר אותם. 6. הוכחת הינתקות בעל דירה הטוען כי דירתו נותקה מן המערכת המרכזית - עליו הראיה. 7. בדיקת הינתקות ובדיקה חוזרת (א) נעשתה ההינתקות בתוך הדירה, רשאית נציגות הבית המשותף לדרוש - בהודעה בכתב לבעל הדירה או למחזיק בה, לפי הענין - להכנס לדירה כדי לבדוק את הניתוק, במועד סביר שיתואם בין הצדדים מראש, ובלבד שיחול בתוך 4 ימים מיום מתן ההודעה. (ב) סירב בעל הדירה או המחזיק בה, לפי הענין, לאפשר לנציגות הבית המשותף לבצע בדיקה כאמור בתקנת משנה (א), רואים אותו כמי שלא ביצע הינתקות לענין סעיף 59ב, ויחולו הוראות סעיף 72 לחוק בדבר הכרעת המפקח בסכסוך בין בעלי הדירות בבית משותף. (ג) בדיקה כאמור בתקנת משנה (א) רשאית נציגות הבית המשותף לערוך 4 פעמים בשנה לכל היותר. 8. הוראת מעבר בעל דירה שניתק דירתו ממערכת מרכזית קודם לתחילתן של תקנות אלה, חייב לדאוג לכך שהניתוק ימלא אחר כל הדרישות על פי תקנות אלה תוך 3 חודשים ממועד תחילתן. תוספת (תקנה 4 (א)) הודעה על כוונת הינתקות תאריך: ................. לכבוד נציגות הבית המשותף שם: מען: הנדון: הינתקות ממערכת חימום מרכזית אני החתום מטה מודיע לכם על ניתוק דירתי ממערכת החימום המרכזית, בהתאם לסעיף 59ב לחוק המקרקעין, התשכ''ט-1969. ידוע לי כי כל ההוצאות הקשורות בהינתקות והאימות של ההינתקות יחולו עלי כנקבע בתקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), התשנ''א-1991 (להלן - התקנות); כמו כן ידוע לי שאמשיך לשלם את חלקי בהוצאות אחזקה שוטפות של מערכת החימום המרכזית גם לאחר ההינתקות, כנקבע בתקנות. אני נותן מראש את הסכמתי לכך שנציגות הבית המשותף תוכל להיכנס לדירתי בכל זמן סביר לצורך בדיקה חוזרת של ההינתקות כמפורט בתקנות. בברכה, ................ בעל הדירה 1 ק''ת תשנ''א, 451; תשנ''ב, 655; תשנ''ג, 998. מקרקעיןתקנותבתים משותפים