תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס''ט-2009

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס''ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ד) ו-(ה) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ''א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': כללי 1. הגדרות בתקנות אלה - ''ביטול אוטומטי'' - ביטול לפי סעיף 1(ה) לחוק; ''המועד הקובע'' - מועד האירוע נושא החקירה (להלן - האירוע), ולעניין כמה אירועים שיוחסו לאותו אדם, הנחקרים באותו תיק חקירה - מועד האירוע המאוחר; ''התקופה'' - משך הזמן שחלף מהמועד הקבוע בתקנה 2(א), כמפורט להלן: (1) בחשד לביצוע עבירה שאינה פשע - (א) בידי בגיר 5 - שנים; (ב) בידי קטין 3 - שנים; (2) בחשד לביצוע עבירת פשע - (א) בידי בגיר 7 - שנים; (ב) בידי קטין 5 - שנים; ''רישום'' - רישום מרישומי המשטרה בדבר החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין כאמור בסעיף 11א לחוק. 2. חישוב התקופה (א) התקופה תתחיל מהמועד הקובע ולעניין פרק ב', מהמועד הקובע או ממועד ביטול הרישום האחרון לגבי האדם שהרישום נוגע לו, לפי המאוחר מביניהם. (ב) בחשד לביצוע כמה עבירות בידי אותו אדם, הנחקרות באותו תיק חקירה, תחושב התקופה על פי העבירה החמורה מביניהן. פרק ב': אמות מידה לביטול לפי שיקול דעת הגורם המוסמך 3. בקשה לביטול רישום אדם שקיים לגביו רישום, רשאי לפנות לגורם המוסמך לאחר שנסתיימה התקופה בבקשה לבטל את הרישום, והוא יצרף לבקשה, ככל הניתן, מסמכים התומכים בה. 4. סמכות לביטול רישום הוגשה בקשה לביטול רישום, רשאי הגורם המוסמך לבטל את הרישום, ובלבד שהסתיימה התקופה ונשקלו אמות המידה לביטול הרישום כאמור בתקנה 5. 5. אמות מידה לביטול רישום בקבלת החלטה בדבר ביטול רישום לפי תקנה 4 יתחשב הגורם המוסמך, בין השאר, בשיקולים אלה: (1) חומרת העבירה שיוחסה לאדם; (2) חומרת הפגיעה הנטענת באדם; (3) היקף הפגיעה המיוחסת ברכוש, בהתחשב בין השאר, בסוג הרכוש, בערכו ובהיותו רכוש פרטי או ציבורי; (4) קיומם של רישומי משטרה אחרים ופרטי רישום כאמור בסעיף 2 לחוק, לגבי האדם שהרישום נוגע לו, תכיפותם ונסיבותיהם; (5) ביטולים קודמים של רישומים משטרתיים; (6) נסיבות אישיות של האדם שהרישום נוגע לו. פרק ג': אמות מידה לעניין ביטול אוטומטי בעבירות שאינן פשע 6. תנאי הסף לביטול אוטומטי לא יבטל הגורם המוסמך רישום בביטול אוטומטי, אלא אם כן חלף מהמועד הקבוע בתקנה 2(א) פרק זמן כמפורט להלן: 1) בחשד לביצוע עבירה בידי בגיר 7 - שנים; (2) בחשד לביצוע עבירה בידי קטין 5 - שנים. 7. אמות מידה לאי-ביטול אוטומטי הגורם המוסמך רשאי להורות שלא לבטל רישום בביטול אוטומטי, בהתחשב באלה: (1) קיומו של רישום נוסף ברישומי המשטרה או קיומו של פרט רישום כמפורט בסעיף 2 לחוק, למעט פרט רישום פלילי שהסתיימה לגביו תקופת המחיקה או ש נשיא המדינה נתן לגביו חנינה; (2) ביטול רישום אחר במהלך התקופות האמורות בתקנה 6; (3) עבירות מסוג עוון כמפורט להלן: (א) עבירה לפי סעיפים 244 ו-249 לחוק העונשין, התשל''ז-1977 (להלן - חוק העונשין); (ב) עבירות מסוג עוון לפי סעיפים 278, 279, 284, 285, 295(ב)(1), לחוק העונשין; (ג) עבירות מסוג עוון שבסימן י' לפרק ח' בחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 205ב, 205ג, 214(א) ו-214א לחוק האמור; (ד) עבירות מסוג עוון שבסימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, למעט עבירה לפי סעיף 352 לחוק האמור; (ה) עבירות מסוג עוון שבסימנים ו' ו-ו' 1 בפרק י' לחוק העונשין וכן עבירה לפי סעיף 337 לחוק העונשין, ולמעט עבירה לפי סעיף 368 לחוק האמור; (ו) עבירות לפי סעיף 47 (א) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ''ח-1988, וכן עבירה לפי סעיף 48 לחוק האמור שנעברה בקשר לעבירה לפי סעיף 47 (א) לאותו חוק; (ז) עבירות לפי סעיפים 52 ד ו-53 (א) ו-(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ''ח-1968; (ח) עבירות לפי סעיף 39 (א) ו-(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ''ה-1995; (ט) עבירות לפי סעיף 124 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ''ד-1994; (י) עבירה לפי סעיף 64 לפקודת התעבורה 7; (יא) עבירות לפי סעיפים 211 (א) ו- 212(א) לפקודת המכס 8; (יב) סעיפים 5(א) ו-(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ''ח-1998; (יג) עבירות מסוג עוון שהן עבירות ביטחון כמשמעותן בסעיף 35 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ''ו-1996; (יד) עבירות מסוג עוון לפי חוק הכניסה לישראל, התשי''ב-1952 . 1 ק''ת תשס''ט, 570. משטרהמשפט פלילירישום פליליתקנות