תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ''ו-1986

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ''ו-1986 בתוקף סמכותינו לפי סעיפים 1(ב), 12 ו-26 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ''א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לענין סימנים ב', ג' ו-ד', אנו מתקינים תקנות אלה: סימן א': דרך מסירת פרטי הרישום למשטרה 1. הגדרות (תיקון: תשמ''ו, תשנ''ב) בסימן זה - ''מוסר מידע'' - כל אחד מאלה: (1) תובע כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ''ב-1982; (2) קצין פיקוח במפקדת משטרה צבאית חוקרת; (3) תובע לפי סעיף 1 לתוספת לפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל''א-1971; (4) מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבניה במשרד הפנים (להלן - המנהל); (5) תובע לפי סעיף 264 לפקודת העיריות; ''מענ''א'' - המרכז לעיבוד נתונים אוטומטי במטה הארצי של משטרת ישראל; 2. מסירת מידע (תיקון: תשנ''ד) (א) מוסר מידע יעביר למשטרה את פרטי הרישום על גבי מדיה מגנטית; אופן ההעברה, מבנה הקבצים והרשומות ותכולת הנתונים שיועברו, יהיו לפי דרישת מענ''א. (ב) העברת פרטי הרישום למשטרה שלא בדרך האמורה בתקנת משנה (א) טעונה תיאום וקבלת אישורו של ראש מענ''א או של מי שהוא הסמיכו לכך. 3. מועדי מסירה מוסר המידע יעביר את פרטי הרישום - (1) בהעברה על גבי סרט מגנטי - לא יאוחר מ-30 ימים ממועד מתן ההחלטה נושא המידע; (2) בהעברה בכל דרך אחרת - לא יאוחר מ-15 ימים ממועד מתן ההחלטה נושא המידע. 3א. מסירת מידע בעבירות בניה (תיקון: תשנ''ב) פרטי רישום על עבירות על חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965, יועברו, בדרך שיקבע מענ''א, בידי התובע למנהל לא יאוחר מ-10 ימים ממועד מתן ההחלטה נושא המידע ובידי המנהל למשטרה לא יאוחר מ-15 ימים מיום קבלתם. 4. פרט רישום מוטעה או בלתי ברור פרט רישום מוטעה או בלתי ברור שהוחזר למוסרו, יתוקן ויוחזר למענ''א תוך 30 ימים מקבלתו. סימן ב': עיון במידע שבמרשם 5. בקשת עיון במידע שבמרשם (תיקון: תשמ''ח, תש''ן, תשנ''א, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תש''ס, תשס''ב, תשס''ג) (א) המבקש לעיין במידע שבמרשם הפלילי (להלן - המידע) הנוגע לו, יגיש למשטרת ישראל בקשה בכתב חתומה בידו על גבי הטופס שבתוספת. (ב) היה המידע על אדם הנתון להשגחת אפוטרופוס, תוגש הבקשה בידי האפוטרופוס והוא יהיה רשאי לעיין במידע; האפוטרופוס יציג עם הגשת הבקשה ראיה לסמכותו לפעול בשמו של האדם שהמידע נוגע לו. (ג) הוגשה למשטרת ישראל בקשה, תאשר קבלתה למבקש. (ד) המבקש לעיין במידע לפי תקנות אלה ישלם אגרה של 30 שקלים חדשים; התשלום ייעשה על ידי הדבקת בולי הכנסה על גבי טופס הבקשה. (ה) הסכום הנקוב בתקנת משנה (ד) ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה - ''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ''המדד החדש'' - המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי; ''המדד היסודי'' - המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי הקודם ולענין יום השינוי ב-1 בינואר 1995, המדד שפורסם בחודש אוגוסט 1994. (ו) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ה) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה. (ז) המפקח הכללי של המשטרה יפרסם ברשומות הודעה על סכום האגרה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו. 6. דרך העיון (א) עיון במידע יעשה בתחנת המשטרה לפי בחירתו של המבקש, בתדפיס או בצג, לפי בחירת המשטרה, ובלבד שמועד העיון יחול תוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה; ראש מענ''א או עוזרו רשאי לדחות את מועד העיון ב-15 ימים נוספים. (ב) העיון במידע יעשה בשעות העבודה הרגילות; המפקד במקום שבו ייעשה העיון רשאי לאשר עיון בשעות אחרות. 7. סדרי העיון (א) המעיין במידע יעשה זאת בהתאם להנחיות השוטר הממונה לענין זה. (ב) נעשה העיון בתדפיס, לא יוציא המעיין את התדפיס מרשות המשטרה ולא יצלמו. (ג) המעיין במידע רשאי לרשום פרטים מן המידע שהוצג בפניו. סימן ג': הודעה על מסירת מידע 8. הודעה על מסירת מידע (א) הודעה על מסירת מידע לפי סעיף 12(ב) לחוק תינתן בכתב לאדם שעליו המידע. (ב) אם המידע שנמסר היה על קטין או פסול דין, תינתן ההודעה לאפוטרופסו, ככל שזהותו ידועה או ניתנת לבירור. ג) נמסר המידע לגופים המפורטים בפרטים (ה) עד (ח) ו-(ט) לתוספת הראשונה לחוק, תינתן ההודעה בידי מקבל המידע. סימן ד': תיקון מידע 9. בקשה לתיקון במרשם או במידע שנמסר ממנו (א) בקשה לתיקון טעות במרשם או במידע שנמסר ממנו, תהיה במכתב רשום לפי המען: מענ''א, המטה הארצי, משטרת ישראל, ירושלים. (ב) לבקשה יצורפו, במידת האפשר, אסמכתאות שיש בהן כדי לתמוך בה. 10. הודעה על תיקון או סירוב (א) נענתה המשטרה לבקשת התיקון, תתקן את הטעון תיקון ותשלח הודעה על כך למי שעליו המידע וכן למי שקיבל את המידע המוטעה, אם מי שעליו המידע ביקש להודיעו על התיקון. (ב) נמצא שאין מקום להיענות לבקשה, תודיע המשטרה על כך למבקש תוך 60 ימים מיום קבלת הבקשה. 11. תחילה ותוקף תחילתן של תקנות אלה חמישה עשר ימים מיום פרסומן ותקפן לשנה מיום תחילתן. תוספת (תקנה 5(א)) (בקשה לעיון במרשם הפלילי שבמשטרת ישראל (סעיף 12 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ''א-1981) 56411 יחידה 4-17 1-5 (א) אני החתום מטה (18) שם משפחה (33) שם פרטי (43) שם האב תאריך לידה (53) מס' זהות (59) הגר ב: להרשעות תעבורה: (75) רשיון נהיגה (68) מבקש לאפשר לי לעיין במידע שעלי/במידע על מיפה כוחי (אשר פרטיו רשומים להלן בסעיף ב') / במידע על הנמצא בחסותי (אשר פרטיו רשומים להלן בסעיף ב') - (מחק את הבלתי מתאים). (ב) למילוי במקרה הצורך - פרטי החסוי/מיפה הכח. 29 4-5 (18) שם משפחה (33) שם פרטי (43) שם האב תאריך לידה (53) מס' זהות (59) כתובתו: להרשעות תעבורה: (75) רשיון נהיגה (68) במקרה של בקשת מידע על חסוי או מיפה כח יש להציג מסמך המאשר האפוטרופסות או יפוי הכח. הבול חותמת היחידהלאישור קבלתהבקשה חתימת המבקש תאריך הבקשה אישור בקשה לעיון במרשם הפלילי שבמשטרת ישראל בקשתו(ה) של: שם משפחה שם פרטי מס' זהות בענין מידע על עצמו/על*: שם משפחה שם פרטי מס' זהות *יש להביא את המסמך המאשר אפוטרופסות או יפוי כח, בבואך לעיין בחומר. התקבלה ביום ניתן יהיה לעיין החומר הוצג לעיון בפרטי המרשם ביום ביחידה החל מיום: חותמת היחידה ביום הגשת הבקשה ותוך 3 חדשים ממנו, אלא אם התקבלה הודעה על דחיית המועד חותמת היחידה ביום הצגת החומר לעיון תזכורת בענין בקשה לעיון במרשם הפלילי אל: מענ''א 56411 14-17 1-5 ביום נשלחה למענ''א בקשה לעיון במרשם הפלילי וטרם התקבל התדפיס ביחידתנו. א. פרטי המבקש: תאריך לידה (53) תאריך מס' זהות (59) (18) שם משפחה (33) שם פרטי (43) שם האב כתובתו: להרשעות תעבורה: (75) רשיון נהיגה (68) 29 4-5 ב. אם הבקשה התיחסה למרשם על חסוי יש למלא פרטיו להלן: (18) שם משפחה (3) שם פרטי (43) שם האב תאריך לידה (53) תאריך מס' זהות (59) כתובתו: להרשעות תעבורה: (75) מס' רשיון נהיגה (68) נא שלחו פרטי המרשם המבוקשים: חותמת היחידה תאריך התזכורת שם השוטר ודרגתו מס' אישי 1 ק''ת תשמ''ו, 498, 1108; תש''ן, 399, 979; תשנ''א, 624; תשנ''ב, 422, 990; תשנ''ג, 1086; תשנ''ד, 70, 630, 1166; תשנ''ה, 242, 254, 370, 1408; תשנ''ו, 303; תשנ''ז, 220, 338; תשנ''ח, 211; תשנ''ט, 483; תש''ס, 164; תשס''ב, 280; תשס''ג, 371. משפט פלילירישום פליליתקנות