תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה), התשנ''ז-1997

תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה), התשנ''ז-1997 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ''ו-1996 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הרשם ועם הועדה המייעצת לפי סעיף 4 לחוק, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה, ''הבחינה'' - הבחינה לקראת קבלת רשיון תיווך במקרקעין לפי סעיף 5(א)(6) לחוק. 2. נושאי הבחינה (תיקון: תשס''א2) נושאי הבחינה יהיו מושגי יסוד בחיקוקים, כולם או חלקם, כמפורט להלן: (1) חוק המתווכים במקרקעין, התשנ''ו-1996, והתקנות שלפיו; (2) חוק הגנת הצרכן, התשמ''א-1981, סעיפים 1 עד 4 ופרק ו'; (3) חוק החוזים (חלק כללי), התשל''ג-1973 (פרקים א', ב' ו-ה'); (4) חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל''א-1970; (5) חוק המקרקעין, התשכ''ט-1969, למעט פרקים ד', ו'1, ח', פרק ט' סימנים א', ג' ו-ה' ופרק י'; (6) חוק המכר (דירות), התשל''ג-1973; (7) חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל''ה-1974; (8) חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל''ב-1972, חלק ב' פרק א', חלק ג' פרקים א' ו-ב'; (9) חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965, פרק א', פרק ב' סימנים א', ב', ב-1 וג', פרק ג' סימנים א' עד ג', פרקים ז', ח'1 ו-ט'; (10) חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ''ג-1963, סעיפים 1, 4, 4א, 6, 7, 9(א), 15, 17, 49 ו-53; (11) חוק העונשין, התשל''ז-1977, סעיפים 414, 416, 418, 419, 420, 439 עד 444. (12) חוק רישוי עסקים, התשכ''ח-1968, פרק א' סעיפים 1, 4, 5, 7א, 7ב, 7ג; (13) צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ''ה-1995; (14) חוק-יסוד: מקרקעי ישראל; (15) חוק מקרקעי ישראל, התש''ך-1960; (16) חוק ההוצאה לפועל, התשכ''ז-1967, פרק ה'; (17) חוק שמאי מקרקעין, התשכ''ב-1962, סעיף 6. ק''ת תשנ''ז, 918; תשס''א, 728. 2 תקנה 2 לתקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה) (תיקון), התשס''א-2001 (ק''ת תשס''א, 728) קובעת כי התיקון לתקנה 2 יחול על מועד הבחינות השני שלאחר תחילתן ואילך. (התקנות פורסמו ביום 17.4.2001). מקרקעיןתקנותמבחני תיווךתיווך