תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ''ז-1997

תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ''ז-1997 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו-19 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ''ו-1996 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרטי חובה בהזמנה לביצוע פעולת תיווך במקרקעין בהזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין לפי סעיף 9(א) לחוק, ייכללו לפחות הפרטים הבאים: (1) שמות, כתובות ומספרי זיהוי של המתווך ושל הלקוח; (2) סוג העיסקה שפעולת המתווך מבוקשת לגביה, כגון: ''שכירות'', ''מכירה''; (3) תיאור הנכס נושא פעולת התיווך; (4) מחיר העסקה המבוקשת, בקירוב; (5) הסכום המוסכם של דמי התיווך או שיעור דמי התיווך המוסכם מתוך המחיר שבו תתבצע העסקה, והאם המחיר - לפי אחד מאלה - כולל מס ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל''ה-1975. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ''ג באדר ב' התשנ''ז (1 באפריל 1997). 3. הוראות מעבר תקנות אלה לא יחולו על ההתקשרות בין מתווך ולקוח שביום תחילתן של תקנות אלה טרם הסתיימה. 1 ק''ת תשנ''ז, 520, 586. מקרקעיןתקנותתיווך