תקנות הנוטריונים (ארכיון מרכזי), תשל''ז-1977

תקנות הנוטריונים (ארכיון מרכזי), תשל''ז-1977 בתוקף סמכותי לפי תקנות 30, 32 ו-55 לחוק הנוטריונים, תשל''ו-1976 (להלן - החוק), ושאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הקמת הארכיון המרכזי מוקם בזה ארכיון מרכזי למסמכים נוטריונים (להלן - הארכיון). 2. מקום הארכיון הארכיון ינוהל בגנזך כמשמעותו בחוק הארכיונים, תשט''ו-1955, על-ידי הגנז שלו; אולם לגבי מסמכים וספרים שביום כ''ד בסיון תשל''ז (10 ביוני 1977) היו במשמרתו של נוטריון ציבורי לפי החוק העותמאני בדבר הנוטריון מיום 27 בזילקעדה שנת (1913) 1331 ינוהל הארכיון במשרד הרישום של בית-המשפט שלידו כיהן אותו הנוטריון. 3. מסמכים וספרים שהיו בידי נוטריון נפטר נוטריון או פקע תקפו של רשיונו, יימסרו המסמכים והספרים שעל הנוטריון לשמרם או לנהלם על פי החוק או התקנות שלפיו, לידי הארכיון. 4. מסמכים מסווגים עותקים של אישורים ומסמכים אחרים שעל הנוטריון לשמרם והם נמנים עם אלה שעל הנוטריון לשלוח לארכיון, הכל כאמור לפי החוק, ישמור אותם הנוטריון בנפרד וישלחם לארכיון בתום שבע שנים מעריכת המסמך עצמו או מעריכת האישור הנוטריוני לגבי המסמך, הכל לפי הענין; הוראה זו אינה גורעת מזכותו של נוטריון לערוך עותקים נוספים מאישורים ומסמכים כאמור ולהחזיקם במשמרתו מעבר לתקופה של שבע שנים כאמור. 5. דיווח על עריכת מסמכים מסווגים (א) נוטריון שערך אישור לגבי מסמך שעותק ממנו חייב להשלח לארכיון כאמור בתקנה 4, יודיע לארכיון על עריכת האישור בטופס כמפורט בתוספת לתקנות אלה עד סוף החודש שבו ערך את האישור. (ב) מי שביקש לערוך את האישור כאמור בתקנה זו, יגבה ממנו הנוטריון אגרה כפי שנקבע ויעביר אותה לארכיון ביחד עם הטופס שישלח לו לפי תקנת משנה (א), ולא יקובל טופס כאמור זולת אם הועברה האגרה בד בבד עם משלוח הטופס. (ג) עותק של הטופס שיישלח לארכיון כאמור בתקנת משנה (א) יצורף לעותק האישור שעל הנוטריון לשמור לפי תקנות אלה ושאליו מתייחס הטופס; הנוטריון ישמור על עותק הטופס ביחד עם עותק האישור. (ד) עותק שני של טופס כאמור בתקנת משנה (ג) יישמר בידי הנוטריון בנפרד לפי סדר עריכתם של הטפסים. (ה) לא ישתמש נוטריון לקיום המוטל עליו בתקנה זו אלא, בטפסים שסופקו לו למטרה זו על-ידי המדפיס הממשלתי או מי שהמדפיס הממשלתי הסמיך לכך. 6. מתן מידע והעתקים מי שזכאי לקבל מנוטריון העתק מאושר של עותק שעל הנוטריון לשמור, כאמור בתקנות לפי החוק, זכאי לקבל ללא תשלום מהארכיון מידע על כל פריט שבטופס שנשלח לארכיון והנוגע למסמך שהעותק ממנו שמור בידי הנוטריון; נמסר העותק לארכיון כאמור בתקנות אלה, זכאי אותו אדם לקבל העתק ממנו מהארכיון או לעיין בו בארכיון, תמורת תשלום האגרה שנקבעה. 7. תחילה תחילתן של תקנות אלה תהא במועד ששר המשפטים יודיע עליו בהודעה ברשומות. תוספת (תקנה 5) הודעה על מתן אישור נוטריוני 1 מס' ההודעה 1-8 נערך על-ידי הנוטריון 3 שם הנוטריון 2 מספר רשיון הנוטריון 19-37 17-18 9-16 ב- 4 שם המקום 5 שנה חודש יום 38-52 בתאריך 57-58 55-56 53-54 6 הנותן/נים 7 המקבל/ים שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי 8. סוג הפעולה (מלא X במשבצת המתאימה) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 יפוי כח חוזה צוואה משכון שטר חוב אחר חותמת הנוטריון וחתימה קבלה מספר ההודעה נתקבל סך חתימה 1 ק''ת תשל''ז, 2264. נוטריוניםארכיוניםתקנות