תקנות הנוער (טיפול והשגחה), תשכ''ב-1962

תקנות הנוער (טיפול והשגחה), תשכ''ב-1962 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש''ך-1960, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''השר'' - שר הסעד; ''לשכה אחראית'' - כמשמעותו בתקנות שירותי הסעד (דרכי טיפול בנזקקים), תש''ך-1960; ''רשות-סעד ארצית'' - מי שנתמנה על ידי השר כרשות-סעד לקטן נזקק שאין לשכה אחרת כלפיו. 2. פרסום ברשומות הודעה על מינויים של פקיד-סעד ראשי, פקידי-סעד ורשות-סעד ארצית תפורסם ברשומות. 3. מסירת תעודה לפקיד-סעד תימסר תעודה חתומה על ידי השר. 4. תפקידיו של פקיד סעד ראשי (תיקון: תשכ''ד) פקיד-סעד ראשי - (1) יהיה אחראי בפני המנהל הכללי של משרד הסעד על פעולות פקידי הסעד והדרכתם בחוק ובביצועו; (2) יקיים מגע ויפעל בתיאום עם רשויות-סעד, השירותים הסוציאליים, בתי-המשפט והמשטרה, בענינים הנוגעים לביצועו של החוק ותקנות אלה; (3) יקבע מזמן לזמן את אזור-פעולתם של פקידי הסעד בשים לב לגבולות המחוזות ואזורי-השיפוט של הרשויות המקומיות; (4) יקבע את סדרי נוהל, רישום ודיווח של פעולות פקידי הסעד; (5) יעביר לפי הצורך מפקיד-סעד אחד לחברו את הטיפול בקטין-נזקק מסויים. 5. תפקידיו של פקיד סעד לפני הגשת בקשה לבית המשפט (א) נודע לפקיד-סעד על קטין שנראה נזקק: (1) יברר את נסיבות המקרה ואם אפשר לתת לקטין את הטיפול הדרוש לו על ידי האחראי או באמצעות רשות-סעד או בכל דרך אחרת; (2) יברר אם הקטין והאחראי מסכימים לטיפול הדרוש, לדעתו; (3) יסב את תשומת-לבה של לשכת הסעד אל הקטין - אם הוא סבור שאין צורך בהחלטת בית-המשפט למען הטיפול בקטין וההשגחה עליו. (ב) פקיד-סעד ירשום את תוצאות הבירורים ומסקנותיו לפי תקנת-משנה (א). 6. סמכויותיו של פקיד סעד בקשר לתסקיר לשם הכנת תסקיר רשאי פקיד-סעד להיכנס לכל מקום בו נמצא הקטין או עשוי להימצא ולחקור כל אדם שהוא סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לקטין וחייב הנחקר להשיב לפקיד הסעד תשובות כנות ומלאות אך אין הוא חייב לעשות כן אם התשובה עלולה לגולל עליו אשמה פלילית. 7. בירורים בקשר לתסקיר (א) לצורך הכנת תסקיר יברר פקיד-סעד פרטים אלה: (1) שם הקטין; (2) שם האחראי; (3) תיאור התנאים השוררים בביתו של הקטין או במקום בו הוא מוחזק; (4) תיאור הקטין והאחראי עליו; (5) נסיבות שלפיהן הוא סבור כי הקטין נזקק; (6) הטיפול הדרוש, לדעתו, לקטין. (ב) פקיד-סעד רשאי לדרוש המצאת תעודות על תוצאותיהן של בדיקות שנעשו לקטין וכל חומר אחר הנראה לו כדרוש לתסקיר. 8. השגחה על ידי פקיד סעד פקיד-סעד שנמסר קטין להשגחתו ידאג לשלומו הגופני והנפשי של הקטין, לשיקומו החברתי ולחינוכו בעזרת השירותים הציבוריים וכל מי שיכול לעזור לטפל בקטין ולהשגיח עליו. 9. מקום חסות הקטין סבור פקיד-סעד שיש להוציא את הקטין ממשמורתו של האחראי עליו, יבקש מרשות-סעד לקבוע את מקום-חסותו של הקטין. רשות הסעד תודיע לפקיד הסעד על מקום-חסותו של קטין ועל כל שינוי במקום-חסותו. 9א. פיקוח פקיד סעד על קטין במקום חסות (תיקון: תשכ''ד) סודר הקטין במקום-החסות אשר נקבע על ידי רשות הסעד, יפקח פקיד הסעד על שלומו של הקטין במקום-חסותו על ידי ביקורים שיערוך במקום או על ידי קבלת דיווח שוטף מן הגורמים המטפלים בקטין במקום-חסותו, הכל לפי שייראה בעיניו בהתאם לנסיבות. 10. תשלום הוצאות פקיד סעד יברר אם יש בידי הקטין והאחראי לשלם הוצאות הכרוכות בטיפול ובהשגחה על הקטין, בין בשלמותן ובין בחלקן. 11. הודעה על הפעלת אמצעי חירום פקיד-סעד אשר הפעיל אמצעי-חירום לפי סעיף 11 לחוק כלפי קטין יודיע מיד לפקיד-הסעד הראשי - (1) את הנסיבות שלפיהן סבור שיש צורך בהפעלת אמצעי-חירום; (2) את האמצעים אשר הפעיל; (3) את מקום-הימצאו של הקטין לצורך הפעלת אמצעים אלה או כתוצאה מהפעלתם. 12. בקשה לאישור הפעלת אמצעי חירום (א) פקיד-סעד שהפעיל אמצעי חירום כלפי קטין אשר לגביו הוגשה או תוגש בקשה לבית-המשפט יפנה סמוך לאחר הפעלת אמצעי-החירום לבית-המשפט בבקשה לאשר את אמצעי-החירום שנקט בהם. (ב) אם נמצא קטין לצורך הפעלת אמצעי-חירום או כתוצאה מהפעלתם מחוץ לרשות האחראי, יפנה פקיד-סעד לבית-המשפט תוך שבוע ימים מיום שהוצא הקטין מרשות האחראי. 13. חוות-דעת לשר הוגשה בקשה לפי סעיף 15 לחוק על ידי האחראי אל השר, יחווה פקיד-סעד את דעתו על הבקשה. 14. הוצאות החזקת קטין במשמורתה של רשות סעד (א) בהוצאות החזקתו של קטין שנמסר למשמורתה של רשות-סעד ישאו משרד הסעד והלשכה האחראית בשיעור שייקבע מזמן לזמן על ידי השר בהודעה שתפורסם ברשומות. (ב) בהוצאות החזקתו של קטין שנמסר למשמורתה של רשות ארצית ישא משרד הסעד. 1 ק''ת תשכ''ב, 2286; תשכ''ד, 879, 54. נוערתקנות