תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תנאי החזקת קטינים במעון) תשל''ז-1976

תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תנאי החזקת קטינים במעון) תשל''ז-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 44(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תשל''א-1971, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה ''חוסה'' - קטין אשר בית-משפט לנוער החליט על החזקתו במעון או במעון נעול לפי סעיפים 20(א)(1) 26(4), (5),(6) ו-32 לחוק. 2. הודעה על השמת חוסה החליט הממונה על המעונות או מי שהסמיך על השמת חוסה במעון או במעון נעול, ימסור על כך הודעה בכתב למנהל המעון. 3. הודעה על העברת חוסה ממעון למעון נעול החליט הממונה על המעונות על העברת חוסה ממעון למעון נעול, ימסור על כך הודעה בכתב למנהל המעון הנעול, שבה תצויין תקופת ההחזקה וסיבת ההעברה. 4. הודעה על העברת חוסה ממעון נעול למעון החליט הממונה על המעונות על העברת חוסה ממעון נעול למעון ימסור על כך הודעה בכתב למנהל המעון. 5. קבלת חוסה למעון או למעון נעול חוסה שהגיע למעון או למעון נעול לפי החלטה על פי תקנות 2, 3 או 4, יתקבל בידי מנהל המעון או מי שהוסמך, והם יודיעו לו על סדרי המעון, ועל חובותיו וזכויותיו בו. 6. מסירת הודעה להורי החוסה על קבלתו למעון מנהל המעון או מעון נעול יודיע להורי החוסה על קבלתו למעון; היה מנהל המעון בדעה כי לטובת החוסה אין להודיע להורים על קבלתו, עליו לבקש אישור מהממונה על המעונות לאי מסירת ההודעה. 7. תנאי החזקה במעון מנהל מעון או מעון נעול ידאג לתנאי החזקה במעון בהתאם לתקנות 3, 4 ו-9 עד 20 לתקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל), תשכ''ו-1965. 8. אחריות המנהל לקיום פעולות חינוך, חברה, נופש ובידור מנהל מעון או מעון נעול יהיה אחראי לקיום פעולות חינוך, חברה, נופש ובידור. 9. דאגה לטיפול רפואי, לתפילה, לקבלת אורחים ולהסדרי קבלת ומשלוח דברי דואר מנהל מעון או מעון נעול ידאג - (1) לטיפול רפואי, כולל ריפוי שיניים, טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי וסוציאלי לחוסים; (2) למקום אשר ישמש לתפילה, לחוסים המבקשים להתפלל; (3) למקום שבו יוכל חוסה לקבל קרובי משפחה ואורחים אחרים, לאחר קבלת רשות מאת מנהל המעון או מי שהסמיך; (4) להסדרים לקבלת ומשלוח דברי דואר על-ידי החוסים, אולם רשאי מנהל המעון או מי שהסמיך לפתוח את דברי הדואר לפני העברתם ליעדם, או לגנוז דברי הדואר מטעמים שיציינו ביומן שינהל למטרה זו. 10. תלונת חוסה לרשויות המדינה חוסה רשאי להגיש תלונה בדבר תנאי החזקתו במעון או במעון נעול לרשויות המדינה המתאימות; מנהל המעון יעביר את התלונה ליעדה ללא עיכוב. 11. שמירת רכוש החוסה מנהל מעון או מעון נעול ידאג לכך כי כל רכוש הנמצא ברשות החוסה עם קבלתו למעון, יוחסן ויישמר במקום בטוח; מנהל מעון או מעון נעול רשאי להתיר לחוסה להשתמש ברכושו או בחלק ממנו מטעמים חינוכיים ובצורה שימצא המנהל לנכון. 12. בידוד חוסה למטרת עריכת בדיקות וקביעת תכנית טיפולית מנהל מעון או מעון נעול רשאי לבודד חוסה במקום מיוחד עם הגיעו למעון או למעון נעול, אם עם החזרתו מבריחה, לשם בדיקת מצבו, עריכת בדיקות רפואיות או נפשיות וקביעת תכנית טיפולית, וזאת לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים; תקופת הבידוד ניתנת להארכה באישור הממונה על המעונות או בא-כוחו. 13. אמצעי משמעת אמצעי המשמעת במעון או במעון נעול יהיו אמצעי משמעת חינוכיים בלבד; לא תונהג במעון שיטה של ענשים גופניים או שלילת מזון, לא יוענש חוסה בעונש העלול לפגוע בשלומו הנפשי או הגופני או בעונש של בידוד. 14. מניעת זכויות החוסה החליט מנהל מעון או מעון נעול למנוע מחוסה זכות על פי תקנות 7 עד 12, משיקולים חינוכיים, יירשם הדבר בתיקו האישי של החוסה. 15. שימוש בכח נגד חוסה (א) נאלץ עובד במעון או במעון נעול להשתמש בכח סביר לשם הגנה עצמית, מניעת בריחת החוסה, או ריסון חוסה מתפרע, ידווח על כך בכתב סמוך לאירוע למנהל המעון או המעון הנעול, והוא יעביר את הדיווח עם הערותיו לממונה על המעונות. (ב) העתקים מדו''ח העובד ומהערות המנהל יועברו לתיק האישי של החוסה. 16. בידוד החוסה מטעמים חינוכיים או לשם הרגעתו (א) היה צורך לבודד חוסה מטעמים חינוכיים או לשם הרגעתו, ייעשה הדבר ללא יותר משש שעות ובכפוף לתנאים אלה: (1) משך הבידוד הוגדר מראש והודעה על כך נמסרה לחוסה; (2) הבידוד אושר בכתב בידי מנהל המעון או מי שהסמיך; הבידוד יירשם בתיקו של החוסה; (ב) הממונה על המעונות רשאי להאריך את משך הבידוד. 17. ועדת הערכה עניניו של כל חוסה שסודר במעון או מעון נעול יובא לפחות פעמיים בשנה בפני ועדת הערכה לשם הערכת מצבו וקביעת תכנית חינוכית עבורו. 18. הרכב ועדת הערכה הממונה על המעונות יקבע את הרכב ועדת ההערכה. 19. הזמנת החוסה או הוריו לפני ועדת הערכה והודעה על החלטה מנהל מעון או מעון נעול יזמין, ככל האפשר, ולפי שיקול דעתו, את החוסה או הוריו להופיע בפני ועדת ההערכה ולהשמיע טענותיהם; הודעה על החלטת הוועדה תימסר לחוסה על-ידי מנהל המעון או המעון הנעול סמוך ככל האפשר למועד סיום ישיבתה. 20. פרוטוקול דיוני ועדת ההערכה פרוטוקול של הדיונים בוועדת ההערכה יצורף לתיקו האישי של החוסה. 21. פטור ממילוי אחר חלק מהוראות תקנות אלה הממונה על המעונות רשאי לפטור בכתב מעון או מעון נעול ממילוי אחר הוראה שבתקנות אלה, אם לדעתו מנוהל המעון או המעון הנעול באופן שאינו פוגע בשלומם הגופני או הנפשי של החוסים בו. 1 ק''ת תשל''ז, 479. משפט פליליקטיניםקטינים (במשפט הפלילי)נוערתקנות