תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (התישנות זכויות), תשי''ז-1956

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (התישנות זכויות), תשי''ז-1956 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 16א ו-29 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש''ט-1949, אני מתקין תקנות אלה: 1. התישנות זכויות לנכה הזכות להגיש בקשה לפי סעיף 16(א) או 16(ב) לחוק לגבי נכות הנובעת מאחת המחלות המפורטות בתוספת בטור א' תתיישן בתאריך המאוחר משניים אלה: (1) כתום שנתיים מיום שחרורו של הנכה משירותו הצבאי שבזמנו אירע המקרה שגרם לנכותו; (2) כתום התקופה מהאבחון הראשון של המחלה כמצויין בתוספת בטור ב' על ידי אותה המחלה. תוספת טור א' טור ב' מחלה שנים אפילפסיה טראומטיקה ((Epilepsia Traumatica ארבע המטומה סובדורלה ((Hematoma Subdurale אחת מורסה במוח או בריאות ((Brain Lung Abscess שתים התנוונות סרטנית ((Arcinomatous Degeneration שבע 1 ק''ת תשי''ז, 266. צבאנכותתקנותחוק הנכים (תגמולים ושיקום)