תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה), התשס''ט-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ו-48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי''ט-1959 [נוסח משולב], אני מתקין תקנות אלה: 1. תיקון תקנה 17 בתקנה 17(א)(3) לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ''-1987 - (1) בפסקת משנה (א), במקום '' 48.4%'' יבוא ''48.6%'' ובמקום ''70.7%'' יבוא '' 71.0%''; (2) בפסקת משנה (ב), במקום ''70.7%'' יבוא ''71.0%'' ובמקום ''100.6%'' יבוא ''101.1%''; (3) בפסקת משנה (ג), במקום ''100.6%'' יבוא ''101.1%'' ובמקום ''140.6%'' יבוא ''141.3%''. 2. תחילה ותוקף תחילתן של תקנות אלה ביום י''ט בתשרי התשס''ח (1 באוקטובר 2007) ותוקפן עד יום כ''ד באדר ב' התשס''ח (31 במרס 2008). 1 ק''ת תשס''ט, 48.צבאנכותתקנותחוק הנכים (תגמולים ושיקום)