תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור), התשמ''ז-1987

תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור), התשמ''ז-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12א(ג) ו-34 (ג) לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי''ט-1959 (נוסח משולב) (להלן - חוק הנכים), סעיף 25(ט) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש''י-1950 (להלן - חוק משפחות חיילים), סעיף 108 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ''ד-1984, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''ערעור'' - כל אחד מאלה, לפי הענין: (1) ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטה של ועדה רפואית עליונה לפי סעיף 12א(א) לחוק הנכים, על החלטה של ועדת ערעור לפי סעיף 34(א) לחוק הנכים או על החלטה של ועדת ערעור לפי סעיף 25(ח)(1) לחוק משפחות חיילים; (2) ערעור לבית המשפט העליון על פסק דינו של בית המשפט המחוזי לפי סעיף 34(ד) לחוק הנכים או לפי סעיף 25(ח)(3) לחוק משפחות חיילים; ''ההחלטה'' - ההחלטה של הועדה שעליה מערערים. 2. ערעור לבית המשפט המחוזי (א) ערעור לבית המשפט המחוזי יהיה בכתב ויוגש למשרד הרישום של בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו מצוי מענה של הועדה. (ב) הערעור יוגש תוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו הגיע אל המערער העתק ההחלטה; ההגשה תהיה במסירת שלושה עותקים של כתב ערעור וכן מספר עותקים מספיק לשם המצאה למשיבים; לכתב הערעור יצורף העתק מההודעה על ההחלטה שהומצאה למערער. (ג) ואלה הדברים שיכיל כתב הערעור: (1) שמו ומקום מגוריו של המערער; 2) שמו ומקום מגוריו של המשיב; (3) מען להמצאת כתבי בי-דין; לענין זה - מענו של קצין התגמולים הוא משרד פרקליט המחוז במחוז שבו מוגש הערעור; (4) פרטי הועדה שעל החלטתה מערערים, תאריך ההחלטה ומספר התיק שבו ניתנה; (5) הנקודה המשפטית שבה מערערים. 3. ערעור לבית המשפט העליון בקשת רשות לערער על פסק דין של בית המשפט המחוזי תוגש למשרד הרישום של בית המשפט העליון תוך ארבעים וחמישה ימים מיום מתן פסק הדין; ניתנה הרשות, יוגש הערעור תוך שלושים ימים מיום שניתנה. 4. תחולת תקנות סדר הדין האזרחי (א) בכפוף לאמור בתקנות אלה, יחולו על ערעור ההוראות הנוגעות לערעורים שבתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ''ד-1984, בשינויים המחוייבים לפי הענין. (ב) לענין תיק המוצגים שבפרק ל' סימן י' לתקנות האמורות יראו את הועדה שעל החלטתה מערערים כבית המשפט בערכאות הקודמות. 5. ביטול בטלות - (1) תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), התשל''ט - 1979; (2) תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשי''ט-1958. 1 ק''ת תשמ''ז, 746צבאנכותחוק משפחות חיילים שנספו במערכהאלמנות / יתומי צה"ל / משפחות שכולותערעורתקנותחייליםחוק הנכים (תגמולים ושיקום)