תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1999), התשנ''ט-1999

תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1999), התשנ''ט-1999 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 8(ב) ו-12 (א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ''ג-1992 (להלן - החוק), ולפי סעיף 9(א) לחוק, באישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''נכסים'', ''בנין'', ''אדמה חקלאית'', ''קרקע תפוסה'' - כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות; ''הסכום שהגיע כדין'' - סכום הארנונה הכללית שהגיע כדין למטר רבוע של נכס לשנת הכספים 1998 לרבות מה שהיה משולם ללא הנחה כלשהי, אם ניתנה; ''הסכום החדש'' - הסכום שהגיע כדין בתוספת שיעור של 5.2% אחוזים ממנו; ''מועצה'' - כמשמעותה בסעיף 7 לחוק; ''סיווג נכס'' - קביעת סוג הנכס בהתאם לשימוש בו; ''תת סיווג'' - סיווג משנה של סוג נכס, לרבות בשל מקומו; ''משרדים שירותים ומסחר'' - לרבות מיתקני חשמל, תחנות אוטובוס, מסעדות, בתי קולנוע, תחנות דלק, חנויות, רשתות שיווק, דוכנים, מרכולים ובתי מרקחת, ולמעט בנקים וחברות ביטוח; ''תעשיה'' - לרבות מפעלי בניה ומחצבות; ''מלאכה'' - לרבות מוסכים; ''בתי מלון'' - לרבות בתי הארחה ואכסניות; ''מבני מגורים'' - לרבות בתי אבות; ''מבנה חקלאי'' - מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצורכי חקלאות; ''נכסים אחרים'' - סוגי נכסים שאינם מפורטים בתקנה 5(1) עד (12); ''חניון'' - בין מקורה ובין שאינו מקורה ואשר החניה בו נעשית תמורת תשלום; ''קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח'' - קרקע תפוסה, המוחזקת בידי מפעל שתחום עיסוקו אינו חשמל, מים, ביוב או בזק, אם מתקיימים כל אלה: (1) שטח הקרקע התפוסה יחד עם השטח הבנוי המוחזקים בידי המפעל בתחום הרשות המקומית הוא 400 דונם לפחות; (2) השטח הבנוי של המפעל אינו עולה על מחצית משטח הקרקע התפוסה המוחזק בידי המפעל; לענין זה - ''שטח בנוי'' - לרבות סככות, מכלים, שנאים ומיתקנים; ''בזק'' - כהגדרתו בחוק הבזק, התשמ''ב-1982; ''תעריף מגזרי'' - סכום הארנונה הכללית למטר רבוע של נכס כמפורט בתוספת, ביחס לרשות מקומית המנויה בטורים ב' עד ה' שבתוספת, בשל סוגי הנכסים המפורטים בטור א' שבתוספת, בהתאמה. 2. כללים לחישוב שטח הנכס (א) חישוב שטחו של נכס לצורך הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים; הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע. (ב) לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 1999 יראו את סך כל שטחו של נכס כסך כל השטח כפי שחושב לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 1998 זולת אם נתגלתה טעות בחישוב השטח, שאינה תוצאה של שיטת חישוב שונה. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) ייתוסף לשטחו של בנין, לצורך הטלת ארנונה כללית, כל שטח אשר ניתוסף לו בפועל כתוצאה מבניה במהלך השימוש בנכס, אם לא נכלל עדיין בחישוב השטח לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 1998. 3. בנין קרקע תפוסה מועצה רשאית להטיל ארנונה כללית לגבי - (1) בנין - לכל מטר רבוע, בהתחשב עם סוג הבנין, שימושו והמקום שבו הוא נמצא; (2) קרקע תפוסה - לכל מטר רבוע בהתחשב עם המקום שבו היא נמצאת או השימוש, או בשני המבחנים כאחד; (3) אדמה חקלאית - לכל מטר רבוע או דונם בהתחשב עם השימוש בה. 4. שינוי סיווג (א) מועצה לא תשנה סוג, סיווג או תת סיווג של נכס בשנת הכספים 1999 באופן המשפיע על סכום הארנונה המוטל בשל הנכס לפי תקנות אלה, ואולם רשאית היא לשנות סיווג נכס אם בפועל השתנה השימוש בו. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות מקומית לשנות תת סיווג של נכס מסוג מבנה מגורים, בהתאם למקומו של הנכס, ובלבד שהסכום שיוטל על הנכס בשל שינוי כאמור, לא יעלה על הסכום החדש בתוספת עד 2.6 אחוזים ממנו או על הסכום המרבי, לפי הנמוך. (ג) שונה תת סיווג לפי תקנת משנה (ב) לא תעלה התוספת המצטברת, בשל העלאה כאמור ולפי תקנה 7(א), על 2.6 אחוזים מעל הסכום החדש. 5. סכום מזערי לארנונה הכללית הסכום המזערי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 1999 (להלן - הסכום המזערי) לפי סיווג נכסים יהיה: בשקלים חדשים סוג הנכס למטר רבוע (1) מבנה מגורים 23.43 (2) משרדים, שירותים ומסחר 46.01 (3) בנקים וחברות ביטוח 312.82 (4) תעשיה 16.77 (5) בתי מלון 25.90 (6) מלאכה 31.06 (7) אדמה חקלאית 0.0066 (8) קרקע תפוסה 0.0078 (9) קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 0.0081 (10) קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים 5.00 (11) חניונים 0.96 (12) מבנה חקלאי 0.236 (13) נכסים אחרים הסכום שהגיע כדין בתוספת 5.2% 6. סכום מרבי לארנונה הכללית הסכום המרבי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 1999 (להלן - הסכום המרבי) לפי סיווג נכסים יהיה: בשקלים חדשים סוג הנכס למטר רבוע (1) מבנה מגורים 81.12 (2) משרדים, שירותים ומסחר 259.85 (3) בנקים וחברות ביטוח 935.83 (4) תעשיה 111.98 (5) בתי מלון 98.33 (6) מלאכה 151.10 (7) אדמה חקלאית 0.461 (8) קרקע תפוסה 37.70 (9) קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 4.61 (10) קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים 37.50 (11) חניונים 45.30 (12) מבנה חקלאי 30.90 (13) נכסים אחרים הסכום שהגיע כדין בתוספת 5.2% 7. כללים לקביעת ארנונה כללית (א) (1) הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית בשנת הכספים 1999 על מבנה מגורים, שאיננו בית אבות, תהיה בסכום החדש בתוספת של עד 2.6 אחוזים ממנו (להלן - תוספת האחוזים) או בסכום המזערי, לפי הגבוה, ובלבד שלא תעלה על הסכום המרבי; (2) הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית בשנת הכספים 1999 על בית אבות תהיה בסכום החדש, בצירוף תוספת האחוזים, אם הוטלה כאמור בפסקה 1 או בסכום המזערי, לפי הגבוה, ובלבד שלא תעלה על הסכום המוטל בפועל בשנת הכספים 1999, באותו אזור על מבנה מגורים שאיננו בית אבות. (ב) הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית בשנת הכספים 1999 בשל נכס אחר לא תפחת מן הסכום המזערי ולא תעלה על הסכום המרבי. (ג) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ד) הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית בשל נכס שאינו מבנה מגורים ואינו נכס אחר תהיה בסכום החדש ובלבד שלא יפחת מהסכום המזערי ולא יעלה על הסכום המרבי. (ד) (1) רשות מקומית שבה הסכום שהגיע כדין בשל אחד או יותר מסוגי הנכסים המנויים בטור א' בתוספת עלה על התעריף המגזרי, רשאית להעלות את שיעור הארנונה המוטל על אותו סוג נכס בשנת הכספים 1999 עד 2.6 אחוזים מעל הסכום החדש, ובלבד ששיעור העלאת הארנונה לכל הנכסים מסוג מבני מגורים יועלה באותו שיעור; (2) רשות מקומית שבה הסכום שהגיע כדין בשל אחד או יותר מסוגי הנכסים המנויים בתוספת פחת מהתעריף המגזרי, רשאית להעלות את שיעור הארנונה המוטל על אותו סוג נכס בשנת הכספים 1999 עד 2.6 אחוזים מעל הסכום החדש, ובלבד ששיעור העלאת הארנונה לכל הנכסים מסוג מבני מגורים יעלה לפחות במחצית משיעור ההעלאה שהוטל על אותם נכסים; (3) למרות האמור בפסקאות (1) ו-(2), העלאת הארנונה בשל נכס מסוים מסוג מבני מגורים לפי תקנת משנה (א) ולפי תקנת משנה זו, לא תעלה במצטבר על 9% מעל הסכום החדש; (4) ההעלאות לכל סוגי הנכסים לפי תקנת משנה זו לא יעלו על הסכום המרבי. 8. כללי עדכון על אף האמור בתקנה 7, עלה הסכום שהגיע כדין בשל נכס שאיננו קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח ואינו בית אבות, על הסכום המרבי תוטל הארנונה הכללית בשל הנכס לשנת הכספים 1999 לפי הסכום שהגיע כדין. 9. אישור חריג (א) מועצה רשאית להטיל ארנונה בשנת הכספים 1999, שלא כאמור בתקנות 7 ו-8 בסכום שלא יעלה על הסכום המרבי - (1) באישור שר הפנים, או מי שהוא הסמיך לכך, בנכס מסוג מבני מגורים; (2) באישור שר הפנים ושר האוצר או מי שהם הסמיכו לכך, בנכס שאינו מבנה מגורים. (ב) מועצה רשאית, באישור שר הפנים ושר האוצר או מי שהם הסמיכו לכך, לשנות סיווג או תת סיווג של נכס שלא כאמור בתקנה 4. (ג) בקשה לפי תקנת משנה (א) או (ב) תגיש הרשות המקומית עד י''ד בניסן התשנ''ט (31 במרס 1999); לבקשה יצורף אישור היועץ המשפטי של הרשות המקומית על כך שהיא מוגשת בהתאם להוראות תקנות אלה. (ד) שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך יודיע לועדת הכספים של הכנסת על מתן אישור לפי תקנת משנה (א) או (ב). 10. נכס בתחום ועד מקומי לענין השיעור המזערי והמרבי שרשאית רשות מקומית להטיל על פי תקנות אלה יראו את הארנונה המוטלת על נכס הנמצא בתחום ועד מקומי, כסכום המצטבר של הארנונה המוטלת בשלו הן על ידי הועד המקומי והן על ידי המועצה האזורית. 11. אי הטלת ארנונה לא הוטלה בשנת הכספים 1998 ארנונה כללית על סוג נכס, תהיה הארנונה הכללית שתטיל עליו הרשות המקומית לראשונה בסכום שלא יפחת מן הסכום המזערי ולא יעלה על הסכום המרבי. 12. שיעור ההנחה המרבי המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור שלא יעלה על 2 אחוזים למי שמשלם ארנונה כללית בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים ולא יאוחר מיום י''ד בשבט התשנ''ט (31 בינואר 1999). 13. תחולה תחולתן של תקנות אלה בשנת הכספים 1999. תוספת (תקנות 1 ו-7 (ד)) התעריף המגזרי למטר רבוע בשקלים חדשים טור א' טור ב' טור ג' טור ד' טור ה' ברשות מקומית בעיריה סיווג במועצה מקומית שאינה מקבלת מקבלת במועצה אזורית מקבלת מענק מענק מענק בתי מלון 43.6 59.4 62.5 25.9 תעשיה 39 63.7 46.8 23.6 מלאכה 33.33 69.8 54.1 31.06 בנקים וחברות ביטוח 445.2 886 700.8 528.5 משרדים, שירותים ומסחר 47.26 141.8 124 46.01 בתוספת זו - ''מקבלת מענק'' - רשות מקומית שקיבלה בשנת 1998 מענק איזון שניתן לרשות מקומית מתוך הסכום שנקבע בחוק התקציב לשנת 1998, התשנ''ח-1998, בתחום הפעולה - מענק איזון לרשויות המקומיות שבתקציב משרד הפנים; ''רשות מקומית'' - עיריה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית. 1 ק''ת תשנ''ט, 330. רשויות מקומיותהסדרים במשק המדינהתקנותארנונה