תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס''ז-2007

תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס''ז-2007 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 8(ב), 9 ו-12 (א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ''ג-1992 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 9(ד) לחוק, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בזק'' - כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ''ב-1982; ''בית מלאכה'' - לרבות מוסך; ''בית מלון'' - לרבות בית הארחה ואכסניה; ''חניון'' - בין מקורה ובין שאינו מקורה, שהחניה בו נעשית תמורת תשלום; ''מבנה חקלאי'' - מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצורכי חקלאות; ''מבנה מגורים'' - לרבות בית אבות; ''מועצה'' - כהגדרתה בסעיף 7 לחוק; ''משרד, שירותים ומסחר'' - לרבות מיתקן חשמל, תחנת אוטובוס, מסעדה, בית קולנוע, תחנת דלק, חנות, רשת שיווק, דוכן, מרכול, בית מרקחת, סניף דואר וסוכנות דואר, שבהם ניתן שירות לציבור ולמעט בנק וחברת ביטוח; ''נכסים'', ''בנין'', ''אדמה חקלאית'', ''קרקע תפוסה'' - כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות; ''נכסים אחרים'' - נכסים מסוגים שלא פורטו בתקנה 6(1) עד (12); ''סיווג נכס'' - קביעת סוג הנכס בהתאם לשימוש בו; ''סכום מזערי וסכום מרבי'' - כמפורט בתקנות 6 ו-7, לפי הענין, כעדכונם לפי תקנה 8; ''קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח'' - קרקע תפוסה, שמחזיק מפעל שתחום עיסוקו אינו חשמל, מים, ביוב או בזק, אם נתקיימו שני אלה: (1) שטח הקרקע התפוסה יחד עם השטח הבנוי שמחזיק המפעל בתחום הרשות המקומית הוא 400 דונם לפחות; (2) השטח הבנוי של המפעל אינו עולה על מחצית משטח הקרקע התפוסה שמחזיק המפעל; לענין זה, ''שטח בנוי'' - לרבות סככות, מכלים, שנאים ומיתקנים; ''שיעור העדכון'' - כמשמעותו בסעיף 7 לחוק; ''תעשיה'' - לרבות מפעלי בניה, מחצבות, בתי תוכנה; ''תת-סיווג'' - סיווג משנה של סוג נכס, לרבות בשל מקומו. 2. הטלת ארנונה כללית מועצה תטיל ארנונה כללית בכל שנת כספים בהתאם לתקנות אלה. 3. כללים לחישוב שטח הנכס (א) חישוב שטחו של נכס לצורך הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים; הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע. (ב) לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת כספים מסוימת, יראו את סך כל שטחו של נכס, כסך כל השטח כפי שחושב לצורך הטלת ארנונה כללית בשנת הכספים הקודמת, זולת אם נתגלתה טעות בחישוב השטח, שאינה תוצאה של שיטת חישוב שונה. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) ייתוסף לשטחו של בנין, לצורך הטלת ארנונה כללית, כל שטח אשר ניתוסף לו בפועל כתוצאה מבניה במהלך השימוש בנכס, אם לא נכלל עדיין בחישוב השטח לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים הקודמת. 4. בנין, קרקע תפוסה, אדמה חקלאית מועצה רשאית להטיל ארנונה כללית לגבי - (1) בנין - לכל מטר רבוע, בהתחשב בסוג הבנין, שימושו והמקום שבו הוא נמצא; (2) קרקע תפוסה - לכל מטר רבוע בהתחשב במקום שבו היא נמצאת או השימוש בה או בהתחשב בשני המבחנים כאחד; (3) אדמה חקלאית - לכל מטר רבוע או דונם, בהתחשב בשימוש בה. 5. שינוי סיווג (א) מועצה לא תשנה בשנת כספים מסוימת סוג, סיווג או תת-סיווג של נכס, באופן המשפיע על סכום הארנונה שרשאית הרשות המקומית להטיל לפי תקנות אלה, ולפי החוק, ואולם רשאית היא לשנות סיווג נכס אם בפועל השתנה השימוש בו. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות מקומית לשנות תת-סיווג של נכס מסוג מבנה מגורים, בהתאם למקומו של הנכס, ובלבד שהסכום שיוטל על הנכס בשל שינוי כאמור, לא יעלה על הסכום למטר רבוע המתקבל כתוצאה משיעור העדכון או על הסכום המרבי, לפי הנמוך. 6. סכום מזערי לארנונה הכללית לשנת 2007 הסכום המזערי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 2007 (להלן - הסכום המזערי), לפי סיווג נכסים, יהיה: סוג הנכס בשקלים חדשים למטר רבוע (1) מבנה מגורים 27.82 2) משרד, שירותים ומסחר 54.62 (3) בנק וחברת ביטוח 371.43 (4) תעשיה 19.91 (5) בית מלון 30.74 (6) בית מלאכה 36.87 (7) אדמה חקלאית 0.007725 (8) קרקע תפוסה 0.008794 (9) קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 0.009636 (10) קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים 5.93 (11) חניון 1.14 (12) מבנה חקלאי 0.28 הסכום שהגיע כדיןבתוספת שיעור העדכון 7. סכום מרבי לארנונה הכללית לשנת 2007 הסכום המרבי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 2007 (להלן - הסכום המרבי), לפי סיווג נכסים, יהיה: סוג הנכס בשקלים חדשים למטר רבוע (1) מבנה מגורים 96.40 (2) משרד, שירותים ומסחר 308.84 (3) בנק וחברת ביטוח 1,112.30 (4) תעשיה 133.10 (5) בית מלון 116.87 (6) בית מלאכה 179.58 (7) אדמה חקלאית 0.54 (8) קרקע תפוסה 44.80 (9) קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 5.48 (10) קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים 44.56 (11) חניון 53.84 (12) מבנה חקלאי 36.73 (13) נכס אחר הסכום שהגיע כדיןבתוספת שיעור העדכון 8. עדכון הסכומים הסכום המזערי והמרבי לנכסים המפורטים לשנת 2007 בתקנות 6 ו-7 והסכום המוטל על נכס אחר יעודכן בכל שנת כספים בהתאם לשיעור העדכון או לפי כללי עדכון מיוחדים שיתקינו השרים לאותה שנת כספים בתקנות לפי סעיף 9(ב-1) לחוק. 9. בתי אבות הארנונה הכללית שתטיל רשות מקומית על בית אבות לא תעלה על הסכום המוטל בפועל באותה שנה באותו אזור על מבנה מגורים שאיננו בית אבות. 10. אישור חריג (א) מועצה רשאית באישור שר הפנים ושר האוצר או מי שכל אחד מהם הסמיך (1) להטיל ארנונה בשנת כספים מסוימת שלא כאמור בכללי העדכון שנקבעו בסעיף 9(ב) רישה לחוק, בתנאי שסכום הארנונה לא יעלה על הסכום המרבי, ולא יפחת מהסכום המזערי; (2) לשנות סוג, סיווג או תת-סיווג של נכס שלא כאמור בתקנה 5; (3) להטיל ארנונה שלא כאמור בתקנה 3(ב), אם תחום שיפוט הרשות המקומית הורחב כדין באחת מארבע השנים שקדמו לשנה שבה מתבקש האישור החריג, באופן שלתחום השיפוט ניתוסף שטח שהיה כלול בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת. (ב) בקשה לאשר שינויים כמפורט בתקנת משנה (א)(1) עד (3), תגיש הרשות המקומית עד 28 בפברואר של שנת הכספים שבעדה מוטלת הארנונה, לבקשה יצורף אישור של היועץ המשפטי של הרשות המקומית המבקשת, על כך שהבקשה מוגשת לפי תקנות אלה. 11. נכס בתחום ועד מקומי לענין הסכום המזערי והמרבי שרשאית רשות מקומית להטיל על פי תקנות אלה, יראו את הארנונה המוטלת על נכס הנמצא בתחום ועד מקומי, כסכום המצטבר של הארנונה המוטלת בשלו הן על ידי הוועד המקומי והן על ידי המועצה האזורית. 12. הטלת ארנונה לראשונה בכפוף לאמור בסעיף 9ב לחוק, לא הוטלה בשנת הכספים הקודמת ארנונה כללית על סוג נכס, לא יפחת סכום הארנונה הכללית שתטיל עליו הרשות המקומית לראשונה מהסכום המזערי ולא יעלה על הסכום המרבי הקבוע לאותה שנת כספים. 13. שיעור ההנחה המרבי המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור שלא יעלה על 2 אחוזים למי שמשלם ארנונה כללית בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים ולא יאוחר מיום 15 בפברואר של אותה שנה. 14. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י''א בטבת התשס''ז (1 בינואר 2007). 1 ק''ת תשס''ז, 429.רשויות מקומיותהסדרים במשק המדינהתקנותארנונה