תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים לשנת 2000), התש''ס-2000

תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים לשנת 2000), התש''ס-2000 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 9(ג1) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ''ג-1992 (להלן - חוק ההסדרים), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. שיעור הארנונה הכללית הארנונה הכללית אשר תשולם בשל הנכסים המפורטים בסעיפים 4 ו-5 לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938 (להלן - נכסים פטורים), תהיה בשיעור של חמישה אחוזים מן התעריף הנמוך ביותר ברשות המקומית בשל מבנה או קרקע, לפי הענין; ואולם אם היה ברשות המקומית סיווג מתאים או סיווג דומה לנכסים פטורים, תשולם הארנונה הכללית בשיעור של אחוז אחד מן הארנונה הכללית שהיתה משולמת ברשות המקומית אלמלא הוראות סעיפים 4 ו-5 האמורים, והכל בהתאם לסכומים ולסוגי הנכסים הנוהגים באותה רשות מקומית, באופן שלא יקבע סיווג נפרד לנכסים פטורים. 2. אי תשלום אגרות בשל נכסים פטורים לא תשולם אגרת סילוק אשפה או כל אגרה אחרת, המשולמת לרשות המקומית בידי מי שפטור מתשלום ארנונה כללית, ובלבד שסכום הארנונה הכללית אשר תשולם בשנת 2000, בשל נכס מסוים מן הנכסים האמורים, לא יפחת מסכום האגרות כאמור, ששולם בפועל לרשות המקומית בשל אותו נכס, באחת מן השנים 1997, 1998 או 1999, לפי הגבוה, בתוספת שיעורי העדכון שנקבעו מדי שנה, בתקנות לפי פרק ב' לחוק ההסדרים. 3. תחולה תקנות אלה יחולו בשנת הכספים 2000. 1 ק''ת תש''ס, 941. הסדרים במשק המדינהתקנותארנונה