תקנות הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (אגרות), התשס''ו-2005

תקנות הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (אגרות), התשס''ו-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38(א) לחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס''ה-2005 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. קביעת אגרת בחינה לצורך קבלת רישיון אגרה לבחינה הנדרשת לצורך רישום בפנקס וקבלת רישיון, לפי החוק, תהיה בסכום 400 שקלים חדשים ותשולם לא יאוחר מ-60 ימים לפני מועד הבחינה; הוגש ערר על תוצאות הבחינה, ישולם סכום של 100 שקלים חדשים נוספים במועד הגשת הערר. 2. אגרה לרישום בפנקס (א) אגרה דו-שנתית לרישום בפנקס תהיה בסכום של 1,300 שקלים חדשים ותשולם עד 31 בינואר של השנה הראשונה בתקופת השנתיים האמורה, ואולם ניתן לשלמה בשני תשלומים שנתיים שווים של 650 שקלים חדשים, אשר ישולמו עד יום 31 בינואר של כל שנה. (ב) יועץ מס מייצג שהוא שכיר, ישלם מחצית מהאגרה הקבועה בתקנת משנה (א), אם הגיש למועצה הצהרה על היותו שכיר במועד שאינו מאוחר מ-90 ימים לפני המועד לתשלום האגרה האמורה. (ג) יועץ מס מייצג שהגיע בתחילת השנה לגיל 70, ישלם שליש מהאגרה הקבועה בתקנת משנה (א). (ד) יועץ מס מייצג שמסר למועצה הצהרה במועד שאינו מאוחר מ-90 ימים מהמועד לתשלום האגרה הקבועה בתקנת משנה (א), ולפיה לא ישמש כיועץ מס מייצג בשנה המתחילה בחודש ינואר הבא, יהיה פטור מתשלום האגרה לאותה שנה. 3. אגרת רישום מתמחים אגרת רישום מתמחים תהיה בסך של 100 שקלים חדשים והיא תשולם במועד הגשת הבקשה לרישום המועמד כמתמחה; היה הרישום לאחר שהמאמן הקודם נפטר, פשט את הרגל, הפסיק עיסוקו במקצוע או בנסיבות אחרות שלדעת יושב ראש המועצה אינן מאפשרות לאותו מתמחה להמשיך את התמחותו, לא תשולם אגרת רישום נוספת בשל רישום התמחות אצל המאמן החדש. 4. פטור מאגרת בחינה יושב ראש המועצה רשאי, בנסיבות מיוחדות, לפטור מועמד לבחינות מתשלום אגרת בחינה, לענין בחינה מסוימת או לענין כל הבחינות. 5. תיאום סכומים סכומי האגרות הקבועים בתקנות אלו יתואמו ביום 1 בינואר של כל שנה, לפי השינוי שבין המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם למועד ההתאמה לבין המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו; בתקנה זאת, ''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 6. הוראות מעבר (א) אגרה לשנת 2005 תשולם בתוך 30 ימים מיום פרסום התקנות, ואולם אם שולמה אגרה לפני תחילתו של החוק, לא תשולם אגרה נוספת לשנת 2005. (ב) לענין בחינות שנערכו במהלך חודש יולי 2005 תשולם האגרה בסכום הנקוב בתקנה 1, והמועד לתשלומה יהיה עד שבועיים לאחר מועד הבחינה, במקום המועד הקבוע באותה תקנה; לא שולמה עד המועד האמור, לא תיבדק הבחינה. 1 ק''ת תשס''ו, 297.יועץ מסמיסיםתקנותאגרה