תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (נושאי בחינות), התש''ע-2009

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (נושאי בחינות), התש''ע-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(א), 17 ו-49 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס''ח-2008 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הוועדות המייעצות, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בחינה'' - בחינה במקצועות בריאות כאמור בטור ב' בתוספת הראשונה לחוק לעניין סעיף 8(3) לחוק; ''מקצוע בריאות'' - מקצוע המנוי בפרטים 1 עד 4 בטור א' בתוספת הראשונה לחוק. 2.נושאי הבחינה בריפוי בעיסוק הבחינה בריפוי בעיסוק תהיה בנושאים אלה: (1) הערכה, אבחון, טיפול, שיקום ומניעה בריפוי בעיסוק, לאנשים בגילים שונים; (2) חשיבה קלינית ומודלים תיאורטיים בריפוי בעיסוק; (3) בניית תכנית טיפול בריפוי בעיסוק ואופן יישומה. 3. נושאי הבחינה בפזיותרפיה הבחינה בפיזיותרפיה תהיה בנושאים אלה: (1) הערכה וטיפול בפיזיותרפיה בבעיות מערכת שלד-שריר, מערכת עצבים ומערכת לב-ריאה; (2) כלי מדידה ואבחון פיזיותרפיסטיים; (3) חשיבה קלינית בפיזיותרפיה; (4) בניית תכנית התערבות טיפול בפיזיותרפיה ואופן יישומה; (5) טיפול באנשים בגילים שונים. 4. נושאי הבחינה בטיפול בהפרעות בתקשורת הבחינה בטיפול בהפרעות בתקשורת תהיה בנושאים אלה: (1) תהליכי התפתחות תקינה של שמיעה, שפה, דיבור ובליעה; (2) דרכי איתור, אבחון, טיפול, שיקום ומניעה לאנשים בגילים שונים: (א) בתחום השמיעה; (ב) בתחומי השפה, הדיבור והבליעה; (3) סוגיות אתיות בתחומי הפרעות בתקשורת. 5. נושאי הבחינה בתזונה הבחינה בתזונה-דיאטנות תהיה בהתאמת תזונה ודיאטה למצבי בריאות שונים כלהלן: (א) חולים במחלות כרוניות שונות, לרבות מחלות מטבוליות; (ב) חולים לאחר ניתוח; (ג) אנשים בגילים שונים. 1. ק''ת תש''ע, 270. רפואהמקצועות הבריאותתקנות