תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות), התש''ע-2009

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות), התש''ע-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(ב) ו-17 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס''ח-2008 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הוועדות המייעצות, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בחינה'' - בחינה אחת במקצוע בריאות כאמור לעניין סעיף 8(3) לחוק; ''ועדת הבחינה'' - ועדה שמינה המנהל לפי תקנה 6; ''מקצוע בריאות'' - מקצוע המנוי בפרטים 1 עד 4 בטור א' בתוספת הראשונה לחוק. 2. זכות לגשת לבחינה לבחינה זכאי לגשת מי שנתקיימו בו שאר דרישות סעיף 8 לחוק. 3. הגשת בקשה בקשה להיבחן יגיש המבקש בכתב למנהל, לא יאוחר מ-60 ימים לפני מועד הבחינה; המנהל יאשר לא יאוחר מ-30 ימים לפני מועד הבחינה, כי התמלאו במבקש התנאים האמורים בתקנה 2. 4. שפת הבחינה (א) הבחינה תהיה בכתב, בשפה העברית או בשפה הערבית. (ב) המבקש תעודת קלינאי תקשורת רשאי להיבחן בשפה הערבית רק אם עמד קודם לכן בבחינת ידע בסיסי בשפה העברית. 5.מועדי הבחינה (א) הבחינה תיערך פעמיים בשנה, במועדים שתקבע ועדת הבחינה, ושמרחק הזמן שביניהם לא יפחת מחמישה חודשים. (ב) 90 ימים לפחות לפני מועד הבחינה יפרסם יושב ראש ועדת הבחינה באתר האינטרנט של משרד הבריאות הודעה על מועד הבחינה, מקומה, בציון היום האחרון להגשת בקשה להיבחן. 6. ועדת בחינה (א) המנהל ימנה לכל מקצוע בריאות ועדת בחינה של חמישה או שבעה בעלי תעודה באותו מקצוע: (1) שניים מתוך רשימה שהגישה לו הוועדה המייעצת, של בעלי תעודה באותו מקצוע בריאות, העוסקים באופן קליני במקצוע במשך חמש שנים לפחות; (2) שניים או ארבעה, לפי העניין, מתוך רשימת חברי סגל הוראה, בדרגת מרצה בכיר לפחות, שהגיש לו כל אחד מראשי פקולטה או חוג באותו מקצוע במוסדות מוכרים; (3) בעל תעודה באותו מקצוע בריאות, עובד משרד הבריאות. (ב) המנהל ימנה את יושב ראש הוועדה מבין חבריה. (ג) לא הוגשה רשימה כאמור בתקנת משנה (א)(1) או (2) בתוך חודש מיום קבלת דרישת המנהל על כך, ימנה המנהל לחבר ועדת הבחינה בעל תעודה במקצוע הבריאות כפי שייראה לו. 7.תפקידי ועדת הבחינה וסמכויותיה (א) תפקידיה של ועדת הבחינה הם: (1) להכין תכנית (סילבוס) לבחינה; (2) לערוך את שאלון הבחינה; (3) לרכז ולאשר את תוצאות הבחינה; (4) לדווח למנהל על תוצאות הבחינה; (5) לקבל החלטה בדבר נבחן שפגע במשמעת; (6) לטפל בבקשות לבדיקה חוזרת של בחינה. (ב)ועדת הבחינה תקבע את סדרי עבודתה. (ג)יושב ראש ועדת בחינה רשאי למנות ועדות משנה מבין חבריה. (ד)שלושה מבין חברי ועדת בחינה ובהם היושב ראש יהוו מנין חוקי להחלטותיה. 8. כהונתו של חבר ועדת בחינה (א) תקופת כהונתו של חבר ועדת בחינה תהא שלוש שנים מיום מינויו ויכול שיתמנה לתקופות כהונה נוספות; חבר הוועדה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן בתפקידו עד למינוי חבר ועדה אחר במקומו. (ב) לא השתתף חבר ועדת הבחינה בשלוש ישיבות רצופות של הוועדה בלא סיבה סבירה, לדעת יושב ראש הוועדה, יראוהו כמתפטר מהוועדה, ובלבד שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני המנהל. 9. תכנית בחינה המנהל יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות, עד 180 ימים לפני מועד הבחינה את תכנית הבחינה, שבה פירוט נושאי הבחינה. 10. תכנית הבחינה הבחינה תיערך בדרך של שאלון רב-ברירה, שבו יסמן הנבחן תשובה אחת מבין אפשרויות שיינתנו לו, כתשובה הנכונה. 11. נוהלי הבחינה (א) לכל נבחן ייקבע מספר נבחן, שהוא ירשום על הדף הראשון של מחברת הבחינה; לא ירשום נבחן את שמו על מחברת הבחינה. (ב) לא יתלוש נבחן דפים מתוך מחברת הבחינה. (ג) נבחן שיש ברשותו בשעת הבחינה ספר, מחשב מכל סוג, טלפון סלולרי או אמצעי קשר אחר, רשימה או כתב שהחזקתם אסורה או שהוא עוזר לנבחן אחר או נעזר בו או מפריע לו, רשאי המפקח על הבחינה, אם יש לו יסוד להניח שהנבחן עשה כאמור, להפסיק את בחינתו ולהוציאו מחדר הבחינה. (ד) למחברת הבחינה יצורף טופס הסתייגויות שבו יוכל לפרט הנבחן את הסתייגויותיו לגבי השאלות המופיעות בבחינה; הנבחן יגיש את הטופס יחד עם מחברת הבחינה עם סיומה. 12. דין העובר על המשמעת (א) נבחן שפגע במשמעת כאמור בתקנה 11, בין אם הופסקה בחינתו והוצא מחדר הבחינה ובין אם לאו, רשאית ועדת הבחינה לפסול את הבחינה שלו ולאסור עליו להשתתף בבחינה במועד הבא ובמועדים נוספים, לפי שיקול דעתה. (ב) לא תחליט ועדת הבחינה לפי תקנת משנה (א), אלא לאחר שנתנה לנבחן הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה. (ג) ועדת הבחינה תיתן את ההחלטה ותעביר ממנה עותק לפונה בתוך 60 ימים ממועד הבחינה. (ד) הרואה את עצמו נפגע מהחלטת ועדת הבחינה לפי תקנה זו רשאי להגיש ערר עליה למנהל בתוך 30 ימים. 13. תוצאות הבחינה מי שקיבל ציון של 60 אחוזים לפחות בבחינה יראו אותו כמי שעבר את הבחינה. 14. הודעה על תוצאות הבחינה המנהל ישלח לנבחן את תוצאות הבחינה בתוך 45 ימים ממועד הבחינה. 15. בחינה חוזרת נבחן שנכשל בבחינה רשאי לשוב ולהיבחן במועד אחר, בכפוף לאמור בתקנה 12. 16. בדיקה חוזרת (א) נבחן הרואה את עצמו נפגע מהחלטת ועדת הבחינה על כישלונו בבחינה, רשאי להגיש למנהל, בכתב, בקשה לבדיקה חוזרת של הבחינה, בתוך שלושים ימים מיום פרסום תוצאותיה. (ב) קיבל המנהל בקשה לבדיקה חוזרת כאמור, יפנה אותה לוועדת הבחינה להכרעתה. (ג) ועדת הבחינה תחליט בבקשה כאמור בתוך 60 ימים מיום קבלתה מן המנהל; החלטת ועדת הבחינות בבדיקה חוזרת תהא סופית. 17. סודיות (א) דיוני ועדת הבחינה וכל חומר הבחינה הם סודיים ואין למסור את תוכנם או לגלותם. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי נבחן שנכשל לקבל מידע על הנושא שנכשל בו. 18. הוראות מעבר פרסום מועד ותכניות הבחינה הראשונה לאחר יום התחילה יהיה 60 ימים לפחות לפני מועד הבחינה. 1. ק''ת תש''ע, 271.רפואהמקצועות הבריאותתקנות