תקנות הסדרת השמירה (בדיקה רפואית), תשכ''ג-1963

תקנות הסדרת השמירה (בדיקה רפואית), תשכ''ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ''א -1961, אני מתקין תקנות אלה: 1. קביעת דרך לבדיקה רפואית כשרו של אדם לשמירה מבחינת הבריאות ייקבע בבדיקה רפואית שתיערך על ידי רופא של אחת מקופות החולים להלן: קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל; קופת חולים לעובדים לאומיים; קופת חולים העממית; קופת חולים מכבי; קופת חולים של הציונים הכלליים. 1 ק''ת תשכ''ג, 2020. רפואההסדרת השמירהתקנות