תקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים), התשנ''ח-1998

תקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים), התשנ''ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(א)(7) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ''ו-1995, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם השר לבטחון הפנים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. אמות מידה לזכאות לייצוג עצורים אמות המידה שנקבעו בצו הסניגוריה הציבורית (ייצוג נאשמים מחוסרי אמצעים), התשנ''ו-1996, למעט סעיף 3 בו, יחולו גם על עצור מחוסר אמצעים בהליך פלילי, לשם ייצוגו בהליכי מעצר, בשינויים המחויבים. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י''ב בחשון התשנ''ט (1 בנובמבר 1998) במחוז תל אביב והמרכז, וביום י''ג בטבת התשנ''ט (1 בינואר 1999) במחוזות ירושלים ובאר שבע. 1 ק''ת תשנ''ח, 1096. סניגור ציבוריסניגורייצוגתקנות