תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים הציבוריים), התשנ''ו-1996

תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים הציבוריים), התשנ''ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14(ב) ו-23 לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ''ו-1995, לאחר התייעצות עם לשכת עורכי הדין, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. תעריף שכר טרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד הלשכה (תיקון: תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תש''ס, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ה, תשס''ו, תשס''ח, תשס''ט, תש''ע) (ראה הוראת שעה בסמוך) (א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן - התעריף), יהיה כמפורט להלן: בשקלים חדשים (1) בבית משפט שלום - (א) לישיבה ראשונה בענין - (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 599 (2) מעצר עד תום ההליכים 718 (3) אישום בעבירה שהיא חטא 839 (4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,466 (5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,439 (6) אישום בעבירה אחרת 1,079 (7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,216 (8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,504 (ב) לישיבה נוספת - הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 457 מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבהבענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 308 (2) בבית משפט מחוזי - (א) לישיבה ראשונה בענין - (1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 897 (2) מעצר עד תום ההליכים 1,496 (3) משפט פלילי 2,997 (4) ערעור פלילי - (אא) על פסק הדין 2,770 (בב) על גזר הדין בלבד 1,385 (5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,972 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 751 (3) בבית המשפט העליון - (א) לישיבה ראשונה בענין - (1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 1,496 (2) ערעור פלילי - (אא) על פסק הדין 4,155 (בב) על גזר הדין בלבד 2,077 (3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,219 במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,199 (3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן - שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה בלא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת. (3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, התשל''ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין. (3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור. (4) תורנות - (א) שעת תורנות בבית משפט 145 (ב) שעת תורנות מחוץ לבית המשפט 54 בפסקה זו, ''תורנות'' - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי הענין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה. (4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 228 (5) שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 95 (5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 61 (ב) לסכומים המשולמים לפי תקנה זאת ולפי תקנות 2, 3 ו-3א יווסף סכום השווה למס ערך מוסף שהסניגור חייב בו בעד מתן הייצוג. 2. ייצוג שני נאשמים ויותר נתמנה סניגור אחד לשני נאשמים או חשודים באותו תיק והסניגור הציבורי המחוזי שוכנע שיש בנסיבות הענין צידוק להגדלת שכרו של הסניגור, רשאי הוא להוסיף לסכומים הקבועים בתקנה 1 סכום שלא יעלה על 50% מהם ובלבד שלא יוסיף יותר מ-25% בשל הגנה על נאשם או חשוד נוסף אחד בלבד. 3. תוספת שכר טרחה מיוחדת (תיקון: תשנ''ט) (א) במשפט בשל עבירה שעונשה מוות או מאסר עשר שנים ויותר, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי, אם שוכנע כי ההכנה והטיפול באותו ענין חייבו עבודה רבה במיוחד או שהטיפול באותו ענין היה קשה במיוחד, או אם הדיונים בבית המשפט התמשכו מעבר לשעות העבודה הרגילות של בתי המשפט, לעשות אחת מאלה: (1) להוסיף לסכומים הקבועים בתקנה 1 סכום שלא יעלה על 150%; (2) לפסוק סכום מיוחד, אם אישר זאת שר המשפטים. (ב) במשפט בשל עבירה שלא פורטה בתקנת משנה (א) רשאי הסניגור הציבורי הארצי לאשר תשלום כאמור בה, אם שוכנע כי ההכנה והטיפול באותו ענין חייבו עבודה רבה - (1) באופן חריג, לרבות בשל היקפו הרב של חומר החקירה; (2) בשל סוגיה עקרונית שנדונה. 3א. פעולות שדינן כדין ישיבה נוספת (תיקון: תשנ''ט) חייב הטיפול בתיק פעולה שאינה ישיבה בבית משפט, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לחשבה, לענין תשלום שכר טרחה, בישיבה נוספת, אם שוכנע כי הטיפול היה כרוך בעבודה רבה במיוחד וכי ראוי בנסיבות הענין להעניק תשלום נוסף כאמור; בתקנה זו, ''פעולה'' - אחת מאלה: (1) הכנת בקשות: רשות ערעור, דיון נוסף, משפט חוזר, חנינה, עיכוב הליכים, עיכוב ביצוע עונש; (2) הכנת סיכומים בכתב; (3) הופעה בפני ועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ''ט-1969, או בפני ועדה פסיכיאטרית לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ''א-1991; (4) ניהול משא ומתן לקראת הסדר טיעון במשרדי התביעה. 4. הוצאות נסיעה (תיקון: תשנ''ט) (א) סניגור החייב בנסיעות מחוץ לתחום הרשות המקומית שבו נמצא משרדו זכאי לקבל, הוצאות נסיעה לפי התעריף המשולם לנותני שירותים שקבע הממונה על השכר או תעריף ההשתתפות של המדינה בהוצאות של עובד המדינה שהוא פקיד נדרש. (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מי שקיבל תשלום בעד שעות נסיעה במסגרת מתן שירות כאמור בתקנה 1(א)(5א). (ג) הסניגור הציבורי המחוזי רשאי, באישור הסניגור הציבורי הארצי, לאשר מראש תשלום החזר הוצאות נסיעה במונית מיוחדת, מטעמים של הגנה על בטחונו האישי של הסניגור הציבורי. 5. עדכון סכומים (תיקון: תשנ''ח, תשנ''ט) (א) הסכומים הנקובים בתקנה 1 ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; (ב) בתקנה זו - ''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ''המדד החדש'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; ''המדד היסודי'' - המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום השינוי הקודם; (ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה; (ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות את הסכומים הנקובים בתקנה 1 כפי שהשתנו עקב האמור בתקנה זו. 5א. מועד תשלום לסניגורים חיצוניים (תיקון: תשס''ב) סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, אשר הגיש בקשה לתשלום שכר טרחה המלווה בכל המסמכים המאמתים את דרך מתן הייצוג, יהיה זכאי לקבל את שכר הטרחה שקבע לו הסניגור הציבורי המחוזי או הסניגור הציבורי הארצי, לפי הענין, בתוך 60 ימים מהיום האחרון בחודש שבו הוגשה הבקשה, ובנסיבות מיוחדות, בתוך 90 ימים מהיום האמור, אם אישר זאת הסניגור הציבורי הארצי. 6. שכר טרחה על בסיס חודשי (תיקון: תשנ''ט) על אף האמור בתקנה 1 יכול שהסניגור הציבורי הארצי יסכים עם הסניגור שמונה כי בעד שירותים שיפורטו בהסכם עמו ישולם לו על בסיס חודשי במקום על פי התעריף, בתנאים שייקבעו בהסכם, לרבות תנאים בדבר תשלום בעד החזר הוצאות, ובלבד שהתשלום בעד השירותים לא יעלה על המשכורת המשולמת מדי חודש לעובד לשכת הסניגוריה הציבורית בתפקיד ובדרגה ששר המשפטים אישר לענין זה ושתשלום החזר ההוצאות לא יעלה על התעריף שקבע בענין זה הממונה על השכר. 1 ק''ת תשנ''ו, 981; תשנ''ז, 312; תשנ''ח, 238, 326; תשנ''ט, 70, 302; תש''ס, 193; תשס''ב, 62, 151; תשס''ג, 473; תשס''ה, 573; תשס''ו, 330; תשס''ח, 275; תשס''ט, ,547,1241; תש''ע, 622. סניגור ציבוריסניגורתקנותשכר טרחה