תקנות הסעד (טיפול במפגרים) (סדרי דין), התש''ל-1970

תקנות הסעד (טיפול במפגרים) (סדרי דין), התש''ל-1970 (תיקון: תשס''ב) בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ''ט-1969 (להלן - החוק), ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי''ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגשת בקשה (א) בקשה של פקיד-סעד לפי סעיף 11 לחוק (להלן - הבקשה) תוגש לבית המשפט שבאזור-שיפוטו נמצא מקום-מגוריו של המפגר או של האחראי עליו. (ב) הבקשה תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת, בשינויים המחוייבים לפי הנסיבות, ותוגש בשלושה עתקים ובמספר עתקים נוספים שהורה עליהם בית המשפט. 2. המשיבים לבקשה המשיבים לבקשה יהיו המפגר והאחראי עליו; לא היה אחראי על המפגר, ידאג פקיד הסעד שבית המשפט ימנה לו אפוטרופוס-לדין. 3. הזמנה לדין (א) המבקש והמשיבים יוזמנו לבירור הבקשה לפי טפסים 2 ו-3 שבתוספת; להזמנה המיועדת למשיבים יצורף עותק של הבקשה. (ב) בית המשפט רשאי להורות, מטעמים שיירשמו, כי המפגר לא יוזמן לבירור הבקשה, כולה או מקצתה, וכי לא יומצא לו עותק של הבקשה. (ג) בית המשפט רשאי להורות שההזמנה לבירור הבקשה תומצא למפגר עצמו ועל ידי פקיד-סעד. 4. דיון בהעדר המשיבים בית המשפט רשאי לדון ולהחליט בבקשה אף אם לא התייצבו המשיבים, ובלבד שנוכח כי הוזמנו כדין. 5. הזמנת עדים בית המשפט ייעתר לבקשתו של פקיד-סעד או של המפגר או של האחראי עליו, להזמין עדים שלא הוזמנו לפני היום שנקבע לבירור הבקשה, ובלבד שיוזמנו תוך המועד שהורה בית המשפט; בקשה להזמנת עדים יכול שתהא בכתב או בעל-פה. 6. סדר הבאת ראיות בית המשפט יחליט על סדר הבאת הראיות, ולענין זה אין נפקא מינה מי הוא בעל הדין המביא אותן. 7. הוצאות טיפול (תיקון: תשס''ב) בקשה לחייב בהוצאות-טיפול, לפי סעיף 13 לחוק, תוגש על ידי פקיד- סעד ראשי או פקיד-סעד שפקיד-סעד ראשי הסמיכו לכך. 8. הודעה על אמצעי חירום פקיד-סעד אשר נקט אמצעי-חירום, לפי סעיף 16 לחוק, יודיע על כך לבית המשפט לפי טופס 4 שבתוספת. 9. תחולת סדר הדין האזרחי (תיקון: תשס''ב) על הליכים לפי תקנות אלה יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ''ד-1984, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ובכפוף לאמור בתקנות אלה. 10. (בוטלה) (תיקון: תשס''ב) תוספת טופס 1 (תקנה 1) בקשה לענין אמצעי-כפיה, לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ''ט-1969 בבית משפט השלום ב בענין המפגר הרצאת פרטים: שם המפגר: גילו של המפגר: מקום-מגוריו של המפגר: שם האחראי על המפגר ומקום-מגוריו: עילת הבקשה *: (א) המפגר לא התייצב בפני ועדת אבחון. (ב) המפגר לא עבר בדיקות בהתאם להוראותיה של ועדת-אבחון. (ג) המפגר או האחראי עליו לא דאגו לביצוען של דרכי הטיפול שעליהן החליטה ועדת-אבחון. 6. העובדות שעליהן מבוססת הבקשה **: 7. פירוט נקיטת האמצעים המבוקשים: בית המשפט מתבקש להזמין את המפגר את האחראי על המפגר ולהחליט בענין המבוקש בהתאם להוראות חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ''ט-1969. היום לחודש שנה פקיד סעד * מחק את הטעון מחיקה. ** פרט בקיצור את העובדות וציין אם רצוי להזמין את המפגר לבירור הבקשה, כולה או מקצתה, ולהמציא לו עותק של הבקשה. טופס 2 (תקנה 3) הזמנה לאחראי על המפגר בבית משפט השלום ב דע כי הוגשה בבית-משפט זה בקשה של פקיד-סעד לענין המפגר שהבקשה מציינת אותך כאחראי עליו. הנך מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט ביום בשעה ולהשיב על הבקשה. בבירור הבקשה תהיה רשאי לחקור עדים, לטעון טענותיך ולהציע הצעותיך. עותק מן הבקשה ונספחיה מצורפים בזה. (תאריך) (חתימה) טופס 3 (תקנה 3) הזמנה למפגר בבית משפט השלום ב דע כי הוגשה בבית-משפט זה בקשה של פקיד-סעד בדבר שלומך. הנך מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט ביום בשעה ולהשיב על הבקשה. בבירור הבקשה תהיה רשאי לחקור עדים, לטעון טענותיך ולהציע הצעותיך. עותק מן הבקשה ונספחיה מצורפים בזה. (תאריך) (חתימה) טופס 4 (תקנה 8) הודעת פקיד-סעד על אמצעי-חירום, לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ''ט-1969 בבית משפט השלום ב בענין המפגר: שם מקום מגורים מספר זהות אני פקיד-סעד לפי סעיף 21(ג) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ''ט-1969, מתכבד להודיע לבית המשפט כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק האמור נקטתי ביום באמצעי-חירום אלה: (תאריך) פקיד-סעד 1 ק''ת תש''ל, 1072; תשס''ב, 810. חוק הסעד / שירותי הסעדתקנותאנשים עם מוגבלות