תקנות הספורט (הוראות לענין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה), התשנ''ט-1999

תקנות הספורט (הוראות לענין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה), התשנ''ט-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו-18 (ג) לחוק הספורט, התשמ''ח-1988, בהסכמת שר הבריאות, ובאישורה של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''אח'' - מי שרשום בפנקס כהגדרתו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ''ט-1988, כאחות מוסמכת; ''חובש'' - בגיר שניתנה לו תעודה מאת מגן דוד אדום בישראל כמגיש עזרה ראשונה, תעודת חובש מאת חיל הרפואה של צבא הגנה לישראל או תעודה אחרת שהכיר בה המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו, והכל אם ניתנה לו התעודה לאחר שעבר הכשרה בת 100 שעות לפחות, בעזרה ראשונה, ואם עבר השתלמות רענון בעזרה ראשונה בתקופה של שלוש השנים שלפני שיבוצו כחובש בפעילות ספורט מאורגנת; ''כוח אדם רפואי'' - רופא, אח או חובש; ''ספורטאי'' - משתתף בפעילות ספורט מאורגנת; ''פעילות ספורט מאורגנת מיוחדת'' - פעילות ספורט מאורגנת תחרותית גדולה, כגון: מכביה, משחקי הפועל או אולימפיאדה; ''רופא'' - רופא מורשה כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל''ז-1976. 2. כוח אדם רפואי (א) במקום שבו מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת בענף מענפי הספורט המפורטים בטבלה שבתוספת, יימצא כוח אדם רפואי כמפורט מתחת לשם הענף. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום שבו מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת מיוחדת יכלול כוח האדם הרפואי רופא, וכן אח או חובש. 3. ציוד לעזרה ראשונה ואמבולנס (א) במקום שבו מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת בענף מענפי הספורט המפורטים בטבלה שבתוספת, יימצא תיק עזרה ראשונה, ובו יימצא ציוד עזרה ראשונה כמפורט להלן: הפריט הכמות (ביחידות) אגד 3 אינטש 10 איספלנית נייר 1 אינטש 1 גזה וזלין (סטרילית) 1 חוסם עורקים - 2 מטרים 2 מספריים לעזרה ראשונה 1 משולש-בד 10 סד פלסטי ליד 1 סיכות בטחון 10 סרט שרוול מזהה לחובש 1 עט כדורי 1 פד גזה סטרילי 3X3 אינטש 1 פד יוד 10 פד לחיטוי עור 12 פנס כיס 1 פנקס שורות קטן 1 תחבושת-שדה אישית קטנה 8 תחבושת-שדה בינונית 2 תחבושת לכוויות 2 מפוח אמבו 1000 סמ''ק 1 מסכה להנשמה מס' 2 1 מסכה להנשמה מס' 5 1 מנתב אוויר מס' 1 1 מנתב אוויר מס' 2 1 מנתב אוויר מס' 3 1 משאבת-רגל אמבו 1 קטטר שאיבה מס' 8 2 קטטר שאיבה מס' 18 2 ראש קשיח לקטטר שאיבה 1 שקית להעשרת חמצן 1 אלונקה 1 אטם למכשיר ''רוברט שאו'' 1 וסת-חמצן למכשיר נייד 1 מכל-חמצן 100% 1 מסכת-חמצן 100% 1 מפתח למכל-חמצן 1 צינור לחמצן (משקפיים) 1 (ב) במקום שבו מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת מיוחדת יימצא אמבולנס. 4. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן. תוספת (תקנות 2(א) ו-3 (א)) ענף הספורט רפואי משחקיכדורסל,כדורגל, כדור יד,כדורמים משחקיכדור בענף טניס,בטניסשולחן,סקווש אגרוף,היאבקות,ג'ודו,קראטה הרמתמשקולות התעמלותמכשירים,אקרובטיקה רופא -- -- + -- -- חובש או אח + + - + + ענף הספורט רפואי שחיה, חתירה, שיט, קפיצות למים סקי, רכיבת אופניים, רכיבת סוסים, ריצת מרתון הוקי סייף התעמלות אמנותית, גלגיליות גולף, בדמינטון, כדורת, קשתות, קליעה למטרה רופא -- + -- -- -- -- אח + -- + -- -- -- ק''ת תשנ''ט, 678. התקנות פורסמו ביום 25.4.1999. דיני ספורטרפואהעזרה ראשונהתקנותחברות כוח אדם