תקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים), התשס''ג-2002

תקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים), התשס''ג-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1986, בהסכמת שר התחבורה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. עבירה מינהלית עבירה על הוראה מהוראות תקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ''ג-1982 (להלן - תקנות בטיחות השיט), כמפורט בטור א' של חלק א' בתוספת וכמתואר בטור ב' לצדו, ועל הוראה מהוראות תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ''ח-1998 (להלן - תקנות המשיטים), כמפורט בטור א' של חלק ב' בתוספת וכמתואר בטור ב' לצדו, היא עבירה מינהלית. 2. קנס מינהלי קצוב (א) לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1, יהיה קנס מינהלי קצוב כקבוע - (1) לגבי תקנות בטיחות השיט - (א) בטור ג' בתוספת - כאשר אורכו של כלי השיט שלגביו נעברה העבירה עולה על 36 מטרים; (ב) בטור ד' בתוספת - כאשר אורכו של כלי השיט שלגביו נעברה העבירה אינו עולה על 36 מטרים. (2) לגבי תקנות המשיטים - בטור ג' בתוספת. (ב) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א). (ג) בתקנה זו, ''עבירה מינהלית חוזרת'' - כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ''ו-1986. 3. ביטול תקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט), התשמ''ח-1988 - בטלות. 4. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תוספת (תקנות 1 ו-2) חלק א' - תקנות בטיחות השיט התקנה טור ב'מהות העבירה טור ג'הקנס בשקליםחדשים לכלי שיט שאורכו מעל 36 מטרים טור ד'הקנס בשקליםחדשים לכלי שיט שאורכו אינו עולה על 36 מטרים 13(א) חובת היתר להפלגה בין-לאומית 4,000 1,600 14(א) חובת צוות בטיחות במסע לאומי 8,000 3,200 14(ב) חובת צוות בטיחות באניה בעת עגינה 1,000 - 15 איסור השטח של כלי שיט בלתי כשיר שאינו ישראלי 8,000 3,200 16(א) חובת היתר טעינה 4,000 - 18 חובת טעינה בהשגחת מפקח כלי שיט 4,000 - 19 חובת טעינה כהלכה 4,000 - 33(ג) עליה בלא רשות על אניה שהוכרזה בלתי כשירה לשיט 2,000 - 34 חובת העמדה של כלי שיט לבדיקה ולביקורת 2,000 400 35(1) חובת ביצוע פעולות הכרחיות להכנת כלי שיט לבדיקה 4,000 400 התקנה טור ב'מהות העבירה טור ג'הקנס בשקליםחדשים לכלי שיט שאורכו מעל 36 מטרים טור ד'הקנס בשקליםחדשים לכלי שיט שאורכו אינו עולה על 36 מטרים 35(2) חובת מסירת מסמכים למפקח כלי שיט בקשר להכנת כלי שיט לבדיקה 2,000 400 35(3) חובת מתן תשובות למפקח כלי שיט בענין שהוא נושא בדיקת כלי השיט 1,000 400 38 חובת הודעה מיידית על פגיעה או תיקון פגיעה בכלי שיט ישראלי 4,000 1,600 39א איסור השטה בלא רישיון 8,000 3,200 48(א) חובת הודעה על הפלגה לחוץ לארץ לפני פקיעת רישיון השיט או לפני הבדיקה הכללית 1,000 800 49 חובת החזרה של רישיון שיט שבוטל 1,000 400 50(א) חובת הודעה על שינוי פרטים ברישיון השיט ומסירתו למפקח כלי שיט 2,000 800 51(א) חובת הודעה על רישיון שיט שנשחת או אבד 1,000 400 53(א) היתר שיט וסימון כלי שיט זרים - 1,600 59 איסור השטה בלא סימון 2,000 800 53(א) היתר שיט וסימון כלי שיט זרים - 1,600 59 איסור השטה בלא סימון 2,000 800 67 חובת החזקה של קובץ הוראות המנהל 2,000 2,000 68(א) הגבלות שיט במקום רחצה מוכרז 8,000 3,200 68(ב) הגבלות שיט באזור אחר 4,000 1,600 70 איסור שיוט כלי שיט באזור הזרמת שמנים בלא רשות מנהל הנמל 2,000 1,600 71 חובת הנפה של דגל צוללים בעת צלילה מכלי שיט 8,000 3,200 71א איסור צלילה מכלי שיט באין אדם המוסמך להשיטו כדין - 1,600 72 אישור צלילה בתחום נמל בלא אישור מנהל הנמל 4,000 1,600 73 איסור שיט בקרבת צוללים 4,000 3,200 77 חובת ביטוח נזקי צד שלישי 8,000 3,200 80(א) חובת החזקת תעודת ביטוח בכלי שיט 1,000 400 81 חובת הצגה של תעודת הביטוח לפי דרישת שוטר או מפקח 1,000 400 90 חובת אישור להפלגת כלי שיט שבהחזקת סניף של אגודת ספורט ימי - 800 93 חובת הודעה למשטרת ישראל על הפלגות מסוימות 1,000 400 98 חובת מסירה של הודעה על תאונה ימית 8,000 1,600 חלק ב' - תקנות המשיטים התקנה טור ב'תוכן התקנה טור ג'בשקלים חדשים 3(א) חובת תעודת משיט 3,200 15 חובת הצגה של תעודת שיט לפי דרישת שוטר, מפקח או מפקח כלי שיט 400 ק''ת תשס''ג, 178. 2 התקנות פורסמו ביום 21.11.2002.עבירות מנהליותתקנותמשפט ימי - דיני ימאות