תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איכות מזון), התשמ''ח-1988

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איכות מזון), התשמ''ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1985, בהסכמת שר הבריאות ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. עבירות מינהליות עבירה על הוראה מהוראות סעיפים 2(3) ו-2 (4) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איכות מזון), התשי''ח-1958, היא עבירה מינהלית. 2. קנס מינהלי קצוב (א) לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב של 1,000 שקלים חדשים. (ב) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א). (ג) בתקנה זו, ''עבירה מינהלית חוזרת'' - כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ''ו-1986. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י''ד באייר התשמ''ח (10 במאי 1988). 1 ק''ת תשמ''ח, 718. עבירות מנהליותקנס מנהליקנסתקנות