תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הצגת חמץ), התשמ''ח-1988

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הצגת חמץ), התשמ''ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1985, בהסכמת שר הפנים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. עבירה מינהלית עבירה על הוראות סעיף 1 לחוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ''ו-1986, היא עבירה מינהלית. 2. קנס מינהלי קצוב (תיקון: תשס''ב) (א) לעבירה המינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב של 385 שקלים חדשים. (ב) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א). ג) בתקנה זו, ''עבירה מינהלית חוזרת'' - כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ''ו-1986. 1 ק''ת תשמ''ח, 335; תשס''ב, 382. עבירות מנהליותקנס מנהליקנסתקנות