תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור פרסום מודעה מפלה בדבר הצעת עבודה), התשס''ב-2002

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור פרסום מודעה מפלה בדבר הצעת עבודה), התשס''ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1986 (להלן - החוק), בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. עבירה מינהלית עבירה על הוראת סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ''ח-1986, היא עבירה מינהלית. 2. קנס מינהלי קצוב (א) לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב בסכום של 2,500 שקלים חדשים. (ב) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה קנס בשיעור החלק החמישים של הקנס האמור בתקנת משנה (א) לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה ההודעה על הטלת הקנס המינהלית. (ג) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א); לענין זה, ''עבירה מינהלית חוזרת'' - כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ''ו-1986. 3. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. ק''ת תשס''ב, 779. התקנות פורסמו ביום 5.6.2002. איסור פרסוםעבירות מנהליותקנס מנהליקנסמודעהפרסוםתקנות