תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הגנת הצומח, זרעים ופיקוח על יצוא הצמח ומוצריו), התשס''ו-2006

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הגנת הצומח, זרעים ופיקוח על יצוא הצמח ומוצריו), התשס''ו-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1985 (להלן - החוק), בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר ולעניין פרט (5) בתוספת - בהסכמת השר להגנת הסביבה, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: (תיקון: תשס''ט) 1. עבירה מינהלית עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בטור א' שבתוספת, היא עבירה מינהלית. 2. קנס מינהלי קצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1, יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע בצדה בטור ב' בתוספת. 3. עבירה מינהלית חוזרת הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק יהיה כפל הקנס האמור בתקנה 2, לפי הענין. תוספת (תיקון: תשס''ט) (תקנות 1 ו-2) טור א' טור ב' העבירות המינהליות קנס מנהלי קצוב בשקלים חדשים (1) תקנות הגנת הצומח (הסדר ייבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ''ה-1994 19ג(ב) ו-(ג) 800 תקנות 14, 16(ג), 19ג(ד) ו-20(א) 1,000 תקנות 22 ו-23 1,500 תקנות 2(א) ו-13 2,500 תקנות 5(ב) ו-21 5,000 תקנות 18 ו-19ב(א) 8,000 (2) תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי, התשס''ט-2009), התשס''ט-2009 - תקנות 5(א), (ג), (ח), 7(ב), 12(א) עד (ג), 13, 14(ב) ו-(ג), 15 1,500 תקנות 6, 11, 12(ד) 2,500 תקנות 2(ב), 7(ד) 5,000 תקנות 10(א) ו-(ג) 8,000 (3) תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה), התשל''ז-1977 - תקנה 1 2,500, לכל תכשיר (4) תקנות הגנת הצומח (שימוש באלפא כלורלוז), התשל''ו-1976 תקנות 5, 6, 7(ב) 2,000 (5) תקנות הגנת הצומח (שימוש ואחזקה של אלדיקרב-טמיק), התשל''ח-1978 - תקנה 7 2,500 (6) צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה ורמת הנגב), התשנ''ד-1994 - תקנה 2(א) 5,000 (7) תקנות הגנת הצומח (ניקוי מכלים), התשס''ד-2003 תקנה 2 1,000 (8) תקנות הזרעים (צמחים ואורגניזמים מהונדסים), התשס''ה- 2005 תקנה 3(א) 2,500 תקנה 7(א) ו-(ג) 5,000 תקנות 7(ב), 14 10,000 (9) תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), התש''ך-1960 תקנות 15, 19, 24, 25, 31, 32 800 (10) תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי תות שדה ומכירתו), התשמ''ח-1988 - תקנות 6, 10, 33 1,500 תקנות 2, 11, 12(1) 2,500 (11) תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), התשכ''ד-1964 - תקנות 13, 15, 18(א), 22 800 תקנה 20(א) 1,500 תקנות 6, 11 2,500 (12) תקנות הזרעים (רשיונות מכירה), התשכ''ח-1967 - תקנה 2 2,500 טור א' טור ב' העבירות המינהליות קנס מנהלי קצוב בשקלים חדשים (13) תקנות הזרעים (מכירה), התשכ''ה-1964 - תקנות 9, 10, 11(א), 12, 13 800 תקנות 5, 6, 8, 18 1,500 /(14) תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו), התשל''ח-1978 - תקנה 9 500 תקנות 8(א), 10 800 תקנה 12 1,500 תקנות 2, 11 2,500 (15) חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשי''ד-1954 - סעיף 2(א) 5,000 (16) תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשל''ט-1979 - תקנה 4 800 תקנות 3, 8(1) ו-(2), 10(א) 1,000 תקנה 9(א) 1,500 תקנות 2, 17 2,500 תקנה 11(א) 5,000 1 ק''ת תשס''ו, 725; תשס''ט, 1137.עבירות מנהליותקנס מנהליזרעיםקנסיצואתקנותמוצרהגנה על הצומחצמחים