תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1985 (להלן - החוק), בהסכמת שר התיירות ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. עבירה מינהלית עבירה על ההוראות כמפורט להלן שבחוק שירותי תיירות, התשל''ו-1976, היא עבירה מינהלית: (1) סעיף 13(א)(1) לענין חיקוק שבפרט 3 בתוספת; (2) סעיף 13(ב); (3) סעיף 13(ה)(2) לענין חיקוק שבפרט 2 בתוספת. 2. קנס מינהלי קצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב - (1) לגבי יחיד - כקבוע לצדה בטור ב' בתוספת; (2) לגבי תאגיד - פי שלושה מהאמור בפסקה (1). 3. עבירה מינהלית נמשכת הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור החלק העשירי של הקנס הקבוע בתקנה 2, לפי הענין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב-1) לחוק. 4. עבירה מינהלית חוזרת הקנס המינהלי לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק יהיה כפול הקנס האמור בתקנה 2, לפי הענין. 5. ביטול צווים צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס תיירות), התשמ''ד-1984, וצו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - תיירות), התשמ''ד-1984 - בטלים. 6. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תוספת (תקנות 1 ו-2 (1)) החיקוק טור ב'קנס מינהלי קצובבשקלים חדשים (1) סעיף 13(ב) לחוק 3,000 תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003,ובאופן האמור בתקנה 2 לאותן תקנות 1,000 התשכ''ז-1967 - תקנה 9ג 3,000 תקנה 9ד 1,000 תקנה 13(א) 200 תקנה 13(ב) 500 ק''ת תשס''ה, 205. התקנות פורסמו ביום 14.12.2004. עבירות מנהליותקנס מנהליקנסתיירתקנות