תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות), התשס''ב-2001

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות), התשס''ב-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1985, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. עבירות מינהליות עבירה על הוראת סעיף 39(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ''ה-1995 (להלן - החוק), לענין הוראות המפורטות להלן היא עבירה מינהלית: (1) סעיף 27(א) לחוק ותקנה 8(ג), (ד) ו-(ה) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש''ס-2000; (2) סעיף 27(ג) לחוק. 2. קנס מינהלי קצוב לענין אי דיווח לרשות (א) לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב - (1) אם נעברה בידי תאגיד - 10,000 שקלים חדשים; (2) אם נעברה בידי יחיד - 3,000 שקלים חדשים. ב) נמשכת עבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה הקנס המינהלי לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה על הטלת הקנס המינהלי - (1) אם נעברה בידי תאגיד - 250 שקלים חדשים; (2) אם נעברה בידי יחיד - 100 שקלים חדשים. 3. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. ק''ת תשס''ב, 148. התקנות פורסמו ביום 2.12.2001. תיק השקעותעבירות מנהליותקנס מנהליקנסתקנותהשקעות