תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מחלות בעלי חיים), התשס''ה-2005

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מחלות בעלי חיים), התשס''ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1985 (להלן - החוק), בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. עבירה מינהלית עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בטור א' שבתוספת, היא עבירה מינהלית. 2. קנס מינהלי קצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב' בתוספת, אך לא יותר משיעור הקנס שאותו מוסמך בית המשפט להטיל בשל העבירה לפי סעיף 28 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ''ה-1985 (להלן - הפקודה). 3. עבירה מינהלית חוזרת הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק יהיה כפל הקנס האמור בתקנה 2, לפי הענין. תוספת (תיקון: תשס''ו) העבירות המינהליות טור ב'קנס מינהלי קצובבשקלים חדשים סעיף 20(א)(1) עד (3) ו-(7) 1,000 3,500 של בשר חזיר בר), התשל''ז-1977 - תקנה 8 1,000 תקנות 2 ו-3 2,500 הברוצלוזיס בצאן), התשמ''ט-1989 - תקנות 1א(א), 2(א) ו-(ב) 1,000 תקנה 1א(ג) 2,500 תקנה 6(א), (ה), (ו), (ז) ו-(ח) 3,500 העבירות המינהליות טור ב'קנס מינהלי קצובבשקלים חדשים התשכ''ה-1964 - תקנות 1 ו-3 1,000 תקנות 5(ב), 7(א), 8(א), 10 3,500 התשל''ו-1976 - תקנה 2 1,000 תקנה 5(א) 2,500 תקנות 3, 6(ב)( 1), (2), (7), (8) 3,500 ומיתקני ריסוס לצאן), התש''ך-1959 תקנה 4 2,500 (7) תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש''ך-1960 - תקנות 9(ב), 15, 18, 18א(א) 1,000 תקנה 2(א), 19, 29, 30 2,500 (8) תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה), התשס''א-2001 - תקנה 2 2,500 (9) תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), התשנ''ט-1998 - תקנות 24, 25, 26 1,000 תקנות 2, 3, 4, 16, 20, 22, 23(א) ו-(ג) 2,500 מוצרי כוורת), התשמ''ב-1982 - תקנה 3 1,000 תקנה 2(א) 3,500 בעלי חיים בישראל), התשמ''ב-1982 - תקנה 2(א) 10 לכל עוף, 500 לכל בעל חיים אחר תקנה 2א(ב) 5,000 תקנה 3(1) 1,500 תקנה 3(א), (2) ו-(3) 800 של משקי טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות), התשמ''א-1981 - תקנות 11, 26(א), 27, 28(ג), (ד) ו-(ה), 30 ,31(א) 1,000 תקנות 2(א), 3, 20, 24 2,500 (13) תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל''ד-1974 - תקנה 2א(א) 800 לכל 50 ק''גשל בשר או חלק מהם תקנה 7 2,500 מוצרים מבעלי חיים), התשמ''ח-1988 - 800 לכל 600ביצים או חלק מהן ולכל 50 ק''ג של מוצרים אחרים מבעלי חיים או חלק מהן תקנה 6 1,500 תקנה 7 2,500 התשל''ד-1974 - תקנות 21, 22 800 תקנות 5, 9(ג) ביבוא של בהמות - 800 לכל בהמה שיובאה בלי שניתנה הודעה, וביבוא של בעלי חיים אחרים - 800 לכל יבוא בלא מתן הודעה 10 לכל עוףו-500 לכל בעלחיים אחר תקנה 5 2,500 תקנה 9(ג) 3,500 תקנה 2(א) 10 לכל עוף, 1,000 לכל בהמה ו-500 לכל בעל חיים אחר (17) תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים), התש''ך-1959 - תקנות 3, 4 2,500 תקנות 6(ב)( 2),( 3),( 5),(7) עד (10), 7(1) עד (3), 8 3,500 תרכיבים ומעבירים), התשל''ה-1975 - העבירות המינהליות טור ב'קנס מינהלי קצובבשקלים חדשים (19) תקנות מחלות בעלי חיים (מכלאות), התשי''ט-1958 - תקנה 4 1,500 (20) תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), התש''ס-2000 - תקנה 4 2,500 התשכ''ב-1962 - תקנות 8, 10, 14 800 תקנות 9, 11, 12 1,500 תקנות 2, 4 2,500 (22) תקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), התשל''ט-1978 - תקנה 8 800 תקנות 4, 9 2,500 התשמ''א-1981 - תקנה 9 1,000 תקנות 2, 4, 14(א), 17 2,500 תקנה 16 3,500 והובלה של בקר), התשל''ו-1976 - תקנות 7, 8, 9, 11, 12, 14(א), 15, 18 800 תקנות 2, 17 2,500 תקנה 19 500 לכל ראש בקר התשכ''ד-1964 - תקנות 26(א), 40, 43, 45, 67(ב) 1000 תקנות 15(ב), 18(ב) ו-(ג), 27, 30(א), 31, 48, 67(א), 71 2,500 תקנות 57(א), (ד), (ה), (ו) ו-(ז), 63, 64(א), 65, 72א 800 על כל 50ק''ג בשר אוחלק מהם התשמ''ב-1982 - תקנה 17(ב) 1,000 תקנות 2, 18(א) 2,500 (27) תקנות מחלות בעלי חיים (תערוכות), תשכ''ט-1969 - תקנות 1, 4 2,500 התשכ''ז-1967 - סעיפים 6, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28(ב) ו-(ג). 1,000 סעיפים 2(א), 10, 18, 18א, 27, 28(א), 29, 30, 31. 2,500 סעיף 32 3,500 1 ק''ת תשס''ה, 822; תשס''ו, 730; תשס''ח, 1386.עבירות מנהליותקנס מנהלימחלות בעלי חייםקנסתקנותבעלי חיים