תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבודת נוער), התשנ''ד-1994

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבודת נוער), התשנ''ד-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1985, בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. עבירה מינהלית (תיקון: תשס''ב) עבירה על סעיפים 33, 33א, 33ב, 33ג, 33ד ו-33ח לחוק עבודת נוער, התשי''ג-1953 (להלן - החוק), היא עבירה מינהלית. 2. קנס מינהלי קצוב (תיקון: תשס''ב) (א) לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב כקבוע לצדה בטור ב' בתוספת בשל כל אדם שלגביו נעברה העבירה. (ב) הקנס המינהלי לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית של הקנס כאמור בתקנת משנה (א), לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעת תשלום קנס. (ג) הקנס הקבוע לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס הקבוע לעבירה המינהלית. (ד) בתקנה זו, ''עבירה מינהלית חוזרת'' - כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ''ו-1986. 3. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תוספת (תיקון: תשס''ב) (תקנות 1 ו-2 (א)) טור א' טור ב' סעיפי החוק סכום הקנס בשקלים חדשים (1) 33(2) ו-(3); 33ב לענין העבדה מסכנת כאמור בסעיפים 33(2) ו-(3) 5,000 (2) 33(1), (4) ו-(5); 33ב לענין העבדה מסכנת כאמור בסעיפים 33(1), (4) ו-(5) 3,500 (3) 33ד(א), 33ח 3,000 (4) 33א; 33ב לענין העבדה אסורה אחרת כאמור בסעיף 33א 2,500 (5) 33ג, 33ד(ב) 1,500 ק''ת תשנ''ד, 686; תשס''ב, 778. התקנות פורסמו ביום 10.3.1994. העסקת בני נוערנוערעבירות מנהליותקנס מנהליקנסתקנות