תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עמותות), התשס''ד-2004

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עמותות), התשס''ד-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1985 (להלן - החוק), בהסכמת שר הפנים, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. עבירות מינהליות עבירה על סעיף 64א לחוק העמותות, התש''ם-1980 (להלן - חוק העמותות), היא עבירה מינהלית. 2. קנס מינהלי קצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב - (1) לעבירה מינהלית לענין סעיף 64א(1) ו-(3) לחוק העמותות - 1,000 שקלים חדשים; (2) לעבירה מינהלית לענין סעיף 64א(4), (5) ו-(6) לחוק העמותות - 1,500 שקלים חדשים; (3) לעבירה מינהלית לענין סעיף 64א(2) ו-(7) לחוק העמותות - 2,000 שקלים חדשים; 3. עבירה מינהלית נמשכת הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור החלק החמישים של הקנס הקבוע בתקנה 2, לפי הענין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב-1) לחוק. 4. עבירה מינהלית חוזרת הקנס המינהלי לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק יהיה כפול הקנס האמור בתקנה 2, לפי הענין. 5. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. ק''ת תשס''ד, 337. התקנות פורסמו ביום 30.3.2004. עבירות מנהליותקנס מנהליקנסתקנותעמותות