תקנות העונשין (דרכי ענישה) (סדרי הדין בועדת-שחרורים וסדרי הפניה אליה), תשט''ו-1954

תקנות העונשין (דרכי ענישה) (סדרי הדין בועדת-שחרורים וסדרי הפניה אליה), תשט''ו-1954 בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ה) לחוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה), תשי''ד-1954, אני מתקין תקנות אלה: 1. מועד ומקום ישיבות הועדה ועדת-שחרורים (להלן - הועדה) תשב אחת לשבועיים, לפחות, במועד ובמקום שייקבע על ידי יושב-ראש הועדה בהתייעצות עם נציב בתי-הסוהר. 2. מזכיר הועדה ותפקידיו נציב בתי-הסוהר ימנה לכל ועדה, בהסכמת היושב-ראש שלה, מזכיר מתוך עובדי נציבות בתי-הסוהר שירכז את החומר המופנה לועדה, יזמין לישיבותיה וינהל פרוטוקול מדיוניה. 3. הגשת העתקי מסמכים מזכיר הועדה יגיש ליועץ המשפטי לממשלה או לבא-כוחו ולנציג שירות המבחן שיתמנה לכך, העתקי המסמכים שהוגשו לועדה והנוגעים לאסיר מסויים, לפחות שבוע ימים לפני היום שנקבע לדיון הועדה באותו אסיר. 4. הזמנת אסיר או בא כוחו ראתה הועדה שאין מקום לשחרר אסיר, תישלח לו מטעמה, על ידי מזכירה, הזמנה לישיבתה הקרובה בכדי לתת לו או לבא-כוחו הזדמנות להשמיע טענותיהם לפי סעיף 39(ב) לחוק. לא יתייצב אסיר או בא-כוחו בפני הועדה אם לא הוזמן כאמור. 5. הגשת בקשות בקשות המיועדות לועדה יש להגיש לנציבות בתי-הסוהר. 1 ק''ת תשט''ו, 192.משפט פליליתקנות העונשיןמאסרשחרור מוקדם מהכלאועדת השחרוריםתקנות